В хармония с природата

Конкурси

Да се проведе конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД)З А П О В Е Д

 

№РД48-10

 19.02.2024 г.

 

 

На основание чл. 9, ал. 15 от Закона за лова и опазване на дивеча, във връзка с чл. 9, ал. 12 и ал. 13 и предложение от директора на „Югозападно държавно предприятие" (ЮЗДП), гр. Благоевград с рег. индекс 70-6092/23.11.2023 г., допълнено с писмо с рег. индекс 70-630/07.02.2024 г. на МЗХ и одобрен от министъра на земеделието и храните доклад с рег. индекс 93-1108/19.02.2024 г.,

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Да се проведе конкурс за сключване на договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД) в района на дейност на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Арамлиец" (ТП „ДЛС Арамлиец“), в обхвата на „Югозападно държавно предприятие", гр. Благоевград.

        II. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата - чл. 9, ал. 12 от Закона за лова и опазване на дивеча.

        III. Срок на договора - 15 години, който с оглед наличието на действащ в момента договор за съвместно извършване на дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 - 6 от ЗЛОД в териториалното поделение със срок до 31.07.2024 г., започва да тече от 01.08.2024 г., освен ако действащият договор бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните по-рано, в който случай срокът започва да тече от датата на прекратяване.

 

          IV. Цена на документацията за участие в конкурса – Конкурсната документация може да бъде получена от деловодството на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” №18, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. в периода от 28.02.2024 г. до 29.03.2024 г., а при повторен конкурс до 12.04.2024 г. включително. Документацията се получава срещу представен документ за заплатена цена в размер на 300 (триста) лева без ДДС по сметка на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, BIC: UBBS BG SF, IBAN: BG 26 UBBS 8888 1000 5703 52, „Обединена българска банка” АД – Благоевград.

        V. Изисквания към кандидатите за участие в процедурата:

1. На основание чл. 9, ал. 12 от ЗЛОД, до участие в конкурсната процедура могат да бъдат допуснати само юридически лица, за което кандидатите следва да представят копие от документ за съдебна регистрация или ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

2. До участие в конкурса се допуска само кандидат, който отговаря на следните изисквания:

а) да не е обявен в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

б) да не е в ликвидация;

в) да няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

г) да не е лишен от право да упражнява търговска дейност;

д) да не е осъден за банкрут;

е) да не е осъждан с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или престъпление против стопанството, освен ако е реабилитиран;

3. Изискванията по т. 2, б. „г", „д" и „е" да се прилагат и за управителите и изпълнителните членове на управителните органи на кандидата.

4. Обстоятелствата по т. 2, б. „а“, „б“, „в“, „д“ се удостоверяват служебно, чрез справка в съответния публичен регистър, а когато такъв не се поддържа, информацията се изисква и получава по служебен път от съответната администрация, а по б. „г“ - с декларация. Обстоятелството по т. 2, б. „е“ се удостоверява със свидетелството за съдимост.

         VI. Видовете дейности по години, предмет на договора за съвместна дейност за срока му на действие (Приложение №1) са:

 1. Изграждане, ремонт и поддръжка на биотехнически съоръжения;
 2. Разработване и поддръжка на фуражна база;
 3. Закупуване и доставка на фураж за подхранване на дивеча;
 4. Опазване и охрана на дивеча, дивечовъди, водач ловен туризъм;
 5. Закупуване на жив дивеч за разселване;
 6. Ремонт и поддържане на бази за интензивно  стопанисване на дивеча;
 7. Предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от държавното ловно стопанство;
 8. Ремонт, поддържане и почистване на горски пътища;
 9. Ремонт и поддържане на ловна база и допълнителни  ловностопански дейности.

        VII. Финансов ресурс, с който „Югозападно държавно предприятие", гр. Благоевград може да участва за осъществяване  на дейностите по т. VI е посочен в Приложение №1, неразделна част от настоящата заповед.

        VIII. Максималният финансов ресурс, предложен от кандидата за всяка от дейностите, описана в Приложение №1, не може да надвишава предвидената сума, посочена в Приложение №1, ред „Максимални средства за съфинансиране от инвеститора“.

        IX. Приходите по години, очаквани от ловностопанската дейност за срока на действие на договора са посочени в Приложение №2, неразделна част от настоящата заповед.

        X. Критерии за оценка на предложенията и методика за оценяването им:

 

Комплексната оценка К (комплексно) на предложението на кандидата се определя по формулата:

 

К (комплексно) = К + R

 

Където:

К - е оценката на кандидата, за предложените задължителни инвестиции и разходи, съгласно Приложение №1;

R - е средногодишният размер на паричните средства, които кандидатът предлага да дари на ЮЗДП гр. Благоевград, под условие, че ще бъдат използвани само за извършване на допълнителни инвестиции и разходи за ловностопанската дейност на ТП „ДЛС Арамлиец“.

Горепосочените критерии се определят както следва:

1. К се определя по следната формула:

 

К= Фn x 100

        Фmin

 

Където:

Фmin е минималният финансов ресурс, предложен от кандидат в конкурса.

Фn е финансовият ресурс на кандидата, чието предложение се оценява.

Кандидатът, който предлага сума по-висока от предвидената в Приложение №1, ред „Максимални средства за съфинансиране от инвеститора“, получава 0 точки.

Финансовият ресурс, предложен от кандидата, се определя като сбор от посочения от него размер на минималните инвестиции и разходи по дейности и мероприятия, които ще изпълни, имайки предвид определения в Приложение №1 финансов ресурс на „Югозападно държавно предприятие", гр. Благоевград.

Ако предложението на кандидата е всички дейности да се извършват с нулев финансов ресурс на инвестицията, същият се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса.

          2. R се определя като средно аритметично от предложените от кандидата парични средства, които ще бъдат дарени за допълнителни инвестиции и разходи, за периода на договора, както следва:            

R = R1 + R2 + ………………….R15  ;

                                                   15

Където:

          R1 е размерът на паричните средства, предложени от кандидата, които ще бъдат дарени за допълнителни инвестиции и разходи за първата година.

R2 е размерът на паричните средства, предложени от кандидата, които ще бъдат дарени за допълнителни инвестиции и разходи за втората година и т.н.

R15 е размерът на паричните средства, предложени от кандидата, които ще бъдат дарени за допълнителни инвестиции и разходи за последната година от срока на действие на договора.

Паричните средства, които ще бъдат дарени за допълнителни инвестиции и разходи от кандидата по критерия R, не участват при определяне процента на разпределение на приходите от ловностопанската дейност, съгласно договора за съвместна дейност.

Паричните средства, които ще бъдат дарени за допълнителни инвестиции и разходи по критерия R могат да се разходват само за дейности, свързани с подобряване на типовите местообитания, фуражната база, биотехнически съоръжения, ловната база, придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) от ТП „ДЛС Арамлиец” за ловностопанската дейност и увеличаване на дивечовите запаси. Директорът на „Югозападно държавно предприятие", гр. Благоевград съвместно със спечелилия конкурса кандидат, изготвят ежегодно споразумение за разходването на дарените средства за допълнителни инвестиции и разходи.

Точките, които кандидатът ще получи за предлагания от него среден размер на паричните средства за допълнителните годишни инвестиции (R) за срока на действие на договора, се определят, като за всеки 1000 лева кандидатът получава по 1 точка.

Кандидат, който не е предложил равномерно разпределение на даренията за извършване на допълнителни инвестиции и разходи във връзка със съвместно извършваната ловностопанска дейност на територията на ТП „ДЛС Арамлиец“, се отстранява от по-нататъшно участие в конкурса. Счита се, че кандидатът не е предложил равномерно разпределение на даренията по години, ако предложените от него дарения за допълнителни инвестиции и разходи за съответната година се различава с повече от 20% от средния годишен размер на даренията за допълнителни инвестиции и разходи за целия срок на договора.

3. Класирането се извършва съобразно получените от кандидатите точки. На първо място се класира кандидатът получил максимален брой точки К (комплексно).

Когато в резултат на класирането двама или повече кандидати получат еднаква комплексна оценка К (комплексно), комисията извършва класирането чрез жребии.

 1. Срок за представяне на документите за участие

Кандидатите за участие в конкурса могат да представят документите си за участие всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. в периода от 28.02.2024 г. до 29.03.2024 г., а при повторен конкурс до 12.04.2024 г. включително. Документите за участие се представят в деловодството на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” №18.

 1. Оглед на обекта

Оглед на ловностопанските райони се извършва в присъствието на представител на ТП „ДЛС Арамлиец" след представяне от кандидата на документ за закупена документация за участие в конкурса и заявка за оглед.

Оглед може да се извършва всеки работен ден в периода от 28.02.2024 г. до 29.03.2024 г., а при повторен конкурс до 12.04.2024 г. включително.

XIII. Време и място за провеждане на конкурса

Конкурсът ще се проведе на 01.04.2024 г. от 10.00 часа в сградата на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” №18. Повторен конкурс ще се проведе на същия адрес и час на 15.04.2024 г., в случай, че в първоначално определения срок не постъпи нито едно предложение (чл. 9, ал. 16, т. 2 от ЗЛОД).

XIV. Гаранция за изпълнение на договора

 1. Кандидатът, спечелил конкурса, следва да представи банкова гаранция за изпълнение на договора, в полза на ЮЗДП гр. Благоевград, в размер на 50 000 лв. (петдесет хиляди лева). Условията и сроковете за задържане или за освобождаване на гаранцията за изпълнение да се уредят в договора за съвместна дейност.
 2. Договор не се сключва:

а)  преди изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на резултатите от класирането;

б) при наличие на подадена жалба срещу заповедта за обявяване на резултатите от класирането - до влизане в сила на решение по нея;

в) до представяне в полза на ЮЗДП гр. Благоевград на банкова гаранция за изпълнение на договора oт страна на кандидата, спечелил конкурса.

 1.  Заповедта за откриване на конкурса да се публикува в един централен ежедневник, в официалната интернет страница на Министерството на земеделието и храните и на съответното държавно предприятие най-малко 30 дни преди датата на провеждане на конкурса.
 2. Утвърждавам документацията за провеждане на конкурса, която е неразделна част от настоящата Заповед.
 3. Настоящата Заповед може да бъде обжалвана в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването й пред Върховния административен съд на Република България от заинтересованите страни.

 

КИРИЛ ВЪТЕВ /п/

МИНИСТЪР

ЗАПОВЕД