В хармония с природата

Новини и актуална информация

Важно

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.                

СПИСЪК на недопуснатите имоти на ВТОРИЯ етап - ЮЗДП ДП кампания 2022 г.  

 

СПИСЪК на допуснатите и класирани имоти на първия етап - ЮЗДП ДП 2022 г.         

СПИСЪК на недопуснатите имоти и основанията за това  - ЮЗДП ДП 2022 г.    

 

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ПРЕЗ 2022Г.

Телефони за контакти

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕДИНИЧНИТЕ ЦЕНИ НА 1 ДКА, НА КОИТО СА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. 

Информация за единичните цени на 1 дка, на които са закупени горски територии от физически лица през 2021г.

ИНФОРМАЦИЯ за количествата дърва за огрев за директни продажби на физически лица от ТП ДГС/ДЛС на ЮЗДП ДП, определени по списъци от кметовете на населените места, в обхвата им на дейност към 30.06.2022 г.

Туризъм

В хармония с природата

Растем заедно с нашата гора

Кампания на ЮЗДП за доброволчески залесявания и въвеждането на подрастващите в лесовъдската професия...

Европейски проекти

Териториални подразделения

Информация и контакти

Югозападно държавно предприятие

Югозападното държавно предприятие ДП (ЮЗДП) е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49- 210 от 04.06.2011 г. на министъра на земеделието и храните.

Предприятието стопанисва горски територии, попадащи в границите на осем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства от Ловешка, Пазарджишка и Пловдивска област. Общата им площ е 958 320 ха, от които 680 660 ха са държавните горски територии (71%). 

ЮЗДП се състои от централно управление и 38 териториални поделения – 6 държавни ловни стопанства и 32 държавни горски стопанства. Всички те са част от горската служба в България, която има над 140-годишна история и традиции в грижата за българската гора.

Основните задачи на предприятието, насочени към устойчиво стопанисване, поддържане на разнообразието на екосистемите, опазване на биологичното разнообразие и горските ресурси в горите – държавна собственост, включват:

 • изпълнение на горско и ловностопанските планове, както и поддържащи и/или възстановителни дейности в горските територии – държавна собственост
 • дейности по защита и опазване на горските територии и противоерозионни мероприятия в държавните гори
 • проектиране и строителство в горите и земите в горските територии – държавна собственост
 • създаване на нови гори върху земеделски територии
 • предоставяне и извършване на обществени услуги
 • други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието, храните и горите или въз основа на договор

Водеща стопанска дейност е дърводобивът, който осигурява дърва за огрев за местното население и суровина за дървопреработвателната промишленост. Общият обем на добиваната дървесина е над 1 милион куб.м годишно.

Все по-голямо внимание се отделя и на екосистемните ползи, които предоставят горите, като например снабдяването с питейна вода, пречистването на въздуха, опазването на биоразнообразието и осигуряването на условия за туризъм и отдих.

гр. Благоевград 2700
ул. „Зора“ №18
тел.: 073/884 203
swdp@abv.bg
www.uzdp.bg

Контакти

 • гр. Благоевград
  ул. "Зора" №18

 • 073 884 203

 • swdp@abv.bg

 • понеделник - петък
  08:00 - 17:00 часа

Книга албум
„В хармония с природата“
Складове за продажба на дървесина на ЮЗДП

Антикорупция

Сигнали за корупция и нарушения може да подадете на телефон

0800 20 800

или подаите сигнал оналйн