В хармония с природата

Договаряне без предварително обявление

ДГС Петрич

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за основен ремонт на траен горски път ТГП Сульово корито

ДГС Места

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

"Извършване на авариен ремонт на покрива на административната сграда на ТП ДГС „Места“.

ДГС Якоруда

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Извършване на ремонт на подовата настилка на административната сграда на ТП „ДГС Якоруда“

ДГС Катунци

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при извършване на основен ремонт и реконструкция от км. 10+428.61 до км. 15+655.65 на траен горски път „Междурек-Стамов чукар-Джамията“ находящ се на територията на  ТП „ДГС Катунци“

ДГС Катунци

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Изпълнение на СМР – основен ремонт и реконструкция от км. 10+428.61 до км. 15+655.65 на траен горски път „Междурек-Стамов чукар-Джамията“, находящ се на територията на  ТП „ДГС Катунци“.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

"Ремонт на хале, направа на топлоизолиран окачен таван и обособяване на допълнителна врата на оранжерия за разсадниково производство в горски разсадник „Локорско” за нуждите на ЮЗДП ДП".

ДГС Невестино

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Авариен ремонт на покрива на административната сграда на ТП „ДГС Невестино“

ДГС Симитли

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Текущ ремонт на покрива на горски пункт „Предел-II“, находящ се в района на дейност на ТП „ДГС Симитли”“.

ДЛС Витошко-Студена

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

Извършване на авариен ремонт на ловен дом „Студена“, находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена””

ДЛС Осогово

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

Осъществяване на строителен надзор при извършване на осн. р-т на ТГП Сенокос - трета степен, намиращ се в района на дейност на ТП ДЛС Осогово, гр.Кюстендил.

ДЛС Осогово

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

Осъществяване на авторски надзор при извършване на осн. р-т на ТГП Сенокос - трета степен, намиращ се в района на дейност на ТП ДЛС Осогово,

ДЛС Осогово

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

Извършване на основен ремонт на ТГП Сенокос - трета степен, намиращ се в района на дейност на ТП ДЛС Осогово, гр.Кюстендил.

ДЛС Дикчан

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

Изготвяне на доклад за съответствието на инвестиционен проект

ДЛС Витошко-Студена

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Изграждане на 60 бр. бетонови огнища в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена””

ДГС Якоруда

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Изготвяне на проект за основен ремонт на съоръжения от ТГП „Черна Места – Гроба“ с инвентарен № 47117052 на територията на ТП „ДГС Якоруда“, ГСУ „Лееве“, чрез изграждане на 2 броя нови стоманобетонови мостове”
 

ДЛС Осогово

Номер: 02724-2017-0021 Процедура: Договаряне без предварително о
Вид процедура Виж още

„Изготвяне на доклад за оценка съответствието на инвестиционен проект за строеж: „Основен ремонт на траен горски път „Сенокос“ – трета степен, намиращ се в района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ гр.Кюстендил““.

ДГС Сандански

Номер: 02724-2017-0021 Процедура: Договаряне без предварително о
Вид процедура Виж още

 "Авариен ремонт на покрива на административната сграда на ТП „ДГС Сандански

ДГС Сандански

Номер: 02724-2017-0021 Процедура: Договаряне без предварително о
Вид процедура Виж още

„ Авариен ремонт на покрива на битова сграда (склад) , находяща се в двора на административната сграда на ТП " ДГС Сандански”.

ДГС Сандански

Номер: 02724-2017-0021 Процедура: Договаряне без предварително о
Вид процедура Виж още

„ Ремонт на Контролен горски пункт ,находящ се в района на дейност на ТП " ДГС Сандански”.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

"Ремонт на съществуваща и изграждане на нова инфраструктура за разсадниково производство в горски разсадник „Локорско” за нуждите на ЮЗДП ДП",

ДЛС Витошко-Студена

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Изграждане на 60 бр. бетонови огнища в района на дейност на ТП „ДЛС Витошко-Студена””

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021 Процедура: Договаряне без предварително о
Вид процедура Виж още

„Осъществяване
на строителен надзор при изграждане на горски автомобилен път „Вранещица”, в
землището на село Сухострел, община Симитли, находящ се в териториалния
обхват на ТП „ДГС Симитли””,

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на горски автомобилен
път „Вранещица”, в землището на село Сухострел, община Симитли, находящ
се в териториалния обхват на ТП „ДГС Симитли””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Извършване на текущ ремонт на част от покрива чрез промяна на вида на
покривното покритие на административна сграда с адрес – гр. София, ул.
„Искърско шосе“ № 5, собственост на „Югозападно държавно предприятие” ДП
- гр. Благоевград, Горска семеконтролна станция - София и Централна
лаборатория по ветеринарно – санитарна експертиза и екология към БАБХ”.

ДЛС Дикчан

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Подмяна на захранващ електропровод /2000 м./ от местността „Стария Дикчан“ до ловен дом „Дикчан“, находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Дикчан““

ДГС Гърмен

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Авариен ремонт на траен горски път "Симеонов чарк - Чаргово дере" находящ се в района на дейност на ТП "ДГС Гърмен".

ДГС Брезник

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при реконструкция на траен горски път „Пусто Гърло”

ДГС Брезник

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при реконструкция на траен горски път „Пусто Гърло”

ДГС Разлог

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

"Вътрешно боядисване в помещения на адм. сграда на ТП ДГС Разлог "

ДГС Гърмен

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

“Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект за изграждане на стоманенобетонна подпорна стена пред съществуваща подпорна стена от каменнна зидария за укрепване на ТГП "м. Сухия чарк - м. Беслет"

ДГС Земен

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Извършване на текущ ремонт на покрива на административната сграда на ТП „ДГС Земен““.

ДГС Брезник

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още
„Изготвяне на доклад за оценка на съответствието на проект за реконструкция на траен горски път „Пусто гърло“ в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник”
 
 
 
 
 

ДГС Гърмен

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Изготвяне на проект за изграждане на стоманенобетонна подпорна стена пред съществуваща подпорна стена от каменна зидария за укрепване на ТГП "м. Сухия чарк - Беслет", находящ се в района на дейност на ТП "ДГС Гърмен“.

ДГС Петрич

Номер: 02724-2017-0021 Процедура: Договаряне без предварително о
Вид процедура Виж още

Процедура за изготвяне на проект за извършване на аварийно укрепване на участък от ТГП "Пилявка-Пражаро, находящ се в района на ТП "ДГС Петрич"

ДГС Катунци

Номер: 02724-2017-0021 Процедура: Договаряне без предварително о
Вид процедура Виж още

„Изпълнение на СМР – раздробяване и премахване на скални късове и дънери по цялата дължина на трасето на ТГП „Гарваница-Равнелак“ в участъци: 141 „д“, 141 „а“, 137 „б“, 135 „а“, 132 „а“ и 112 „в“.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Изграждане на горски автомобилен път „Вранещица”, в землището на село Сухострел, община Симитли, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Симитли””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на траен горски път „Света Петка”, в землището на село Мечкул, община Симитли, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Симитли””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на траен горски път „Сарандила”, находящ се в землището на село Долно Осеново, община Симитли, на територията ТП „ДГС Симитли””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на траен горски път „Света Петка”, в землището на село Мечкул, община Симитли, находящ се в териториалния обхват на ТП „ДГС Симитли””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на траен горски път „Сарандила”, находящ се в землището на село Долно Осеново, община Симитли, на територията ТП „ДГС Симитли””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Вранещица в землището на село Сухострел община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Св. Петка” в землището на село Мечкул, община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Сарандила” в землището на село Долно Осеново, община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Врътката” в землището на град Кресна, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Сарачево” в землището на град Кресна, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна”"

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на водоизточник в м. „Ивишник”, в землището на село Горна Брезница, общ. Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Св. Петка” в землището на село Мечкул, община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Сарандила” в землището на село Долно Осеново, община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на водоизточник за борба с пожарите в м. „Вранещица“ в землището на село Сухострел община Симитли, на територията на ТП „ДГС Симитли”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на водоизточник в м. „Сарачево”, в землището на село Влахи, общ. Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна”".

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

Осъществяване на авторски надзор при изграждане на водоизточник в м. „Ивишник”, в землището на село Горна Брезница, общ. Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна”".

ДЛС Дикчан

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Извършване на ремонт на кухня, обособяване на помещение за хранене и битови помещения за персонала на ловен дом „Дикчан“, находящ се в района на дейност на ТП „ДЛС Дикчан“

ДЛС Осогово

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Извършване на текущ ремонт на бетонова и асфалтова настилка на входа и площадка за паркинг в двора на административната сграда на ТП ДЛС „Осогово“ и ТП „ДГС Кюстендил““

ДГС Брезник

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още
„Осъществяване на авторски надзор при основен ремонт на траен горски път „Билинци-Манастира”

ДГС Брезник

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още
„Осъществяване на строителен надзор при основен ремонт на траен горски път „Билинци-Манастира“ в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник”

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Направа на лека временна ограда (биотехническо съоръжение за опазване на новосъздадени горски култури от пашуващи селскостопански животни) в обхвата на дейност на ТП ДГС Кресна”

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на траен горски път „Врътката”, в землището на град Кресна, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на траен горски път в м. „Сарачевото”, в землището на село Влахи, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на строителен надзор при изграждане на траен горски път в м. „Ивишник”, в землището на село Горна Брезница, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на траен горски път „Врътката”, в землището на град Кресна, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на траен горски път в м. „Сарачевото”, в землището на село Влахи, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.

ЮЗДП

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още

„Осъществяване на авторски надзор при изграждане на траен горски път в м. „Ивишник”, в землището на село Горна Брезница, община Кресна, на територията на ТП „ДГС Кресна””.

ДГС Брезник

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още
„Основен ремонт на траен горски път „Билинци-Манастира” в териториалния обхват на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Брезник”

ДЛС Осогово

Номер: 02724-2017-0021
Вид процедура Виж още
„Изготвяне на проект за основен ремонт на траен горски път „Сенокос“ – трета степен, намиращ се в района на дейност на ТП ДЛС „Осогово“ гр.Кюстендил“,