В хармония с природата

Пресинформации

Интелигентното управление на горите в контекста на климатичните промени обсъждаха на национален форум, организиран от ЮЗДПНад 110 представители на неправителствени природозащитни организации, МОСВ, МЗм, Лесотехническия университет, регионални дирекции по горите, държавни предприятия и държавни горски стопанства от цялата страна взеха участие присъствено и онлайн в семинара, свързан с климатичните промени и интелигентното управление на горските територии в България. Интересни теми и свои изследвания представиха доцент д-р Момчил Панайотов, преподавател в Лесотехническия университет, доцент д-р инж. Лукаш Билек от Чешкия университет по природни науки, д-р Ян Бахии от Техническия университет в Зволен, Яна Барзова от WWF България,  и Раду Мелу от WWF Румъния.

„Това, което днес научаваме, можем да го приложим в управлението на нашите горски територии“ – каза инж. Ваня Каменова, началник отдел „Програми и проекти“ в ЮЗДП ДП. „Всички виждаме, че навън грее слънце и температурите не са януарски. Това се отразява, както на нашия живот, така и на горите. Виждаме въздействието на климатичните промени върху тях. В ЮЗДП ДП правим експериментално залесяване със сухоустойчиви дървесни видове по проекта CLIMAFORCEELIFE, за да направим анализ дали те биха били устойчиви на тези промени. От друга страна, начина, по който отглеждаме горите, е необходимо да бъде осъвременен. За тази цел имаме демонстрационни обекти, в които прилагаме различни методи за отглеждане на иглолистните култури, които неминуемо са засегнати от климатичните промени.“

 

Новите методи ще се извършат със специализирана техника Харвестер, с която може много по- щадящо да се влиза в иглолистните култури и те  да бъдат отглеждани съвременно. Могат да бъдат използвани и нови методи, препоръчани от преподаватели в Лесотехническия университет.

 

Методите са експериментални, но ако дадат добри резултати, ще могат да бъдат използвани на територията, както на цялото предприятие, така и на цялата страна. С Харвестера ще се работи на територията на Кюстендил, Невестино, Радомир и Витошко-Студена, а експериментално се залесява на територията на Петрич, Сандански и Гоце Делчев. „Ще бъде направен опит и да се създаде семепроизводствена градина, тоест ако тези дървесни видове се развият добре, за в бъдеще ще имаме възможност сами да произвеждаме горски репродуктивен материал за залесяване. Корков дъб, каменен дъб, валонея, космат дъб – това са традиционни за нашия район видове, които в момента не се използват за залесяване, а предвид климатичните промени ние ще проучим възможностите им за използване“ – допълни инж. Каменова. До момента със сухоустойчиви дървесни видове са залесени 60 дка и до края на пролетта ще бъдат залесени общо 100 декара. 5 години ще бъдат отглеждани създадените горски култури и с нашите грижи и в бъдеще ще се превърнат в гора.