В хармония с природата

Обявления

На основание решение №РД49-6/08.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот –ОБЯВЛЕНИЕ

         

    На основание решение №РД49-6/08.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, в управление на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград.

Предмет на търга:

1. Сграда с идентификатор 52194.99.16.1, находяща се в с. Ново село, община Кюстендил, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1230/13.06.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 06.10.2022г., с адрес на сградата: с. Ново село, м. „Равнобучинско усое“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 52194.99.16, със застроена площ: 73 кв.м, брой етажи: 2, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: друг вид обществена сграда, съгласно скица на сграда №15-387741/09.04.2023г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил;

2. Сграда с идентификатор 52194.99.16.2, находяща се в с. Ново село, община Кюстендил, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1230/13.06.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 06.10.2022г., с адрес на сградата: с. Ново село, м. „Равнобучинско усое“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 52194.99.16, със застроена площ: 202 кв.м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица на сграда №15-387743/09.04.2023г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил;

3. Сграда с идентификатор 52194.99.16.3, находяща се в с. Ново село, община Кюстендил, област Кюстендил, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-1230/13.06.2018г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо сградата е от 06.10.2022г., с адрес на сградата: с. Ново село, м. „Равнобучинско усое“, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 52194.99.16, със застроена площ: 20 кв.м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, с предназначение: складова база, склад, съгласно скица на сграда №15-387744/09.04.2023г. на Службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Кюстендил;

За имота е съставен акт за частна държавна собственост №1814/23.08.2022г., утвърден от областния управител на област Кюстендил.

Предмет на търга са трите сгради, без поземления имот, в който са построени.

Вид на процедурата: търг с тайно наддаване по реда на глава V от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

     Началната тръжна цена на трите сгради общо е в размер на 14 400 (четиринадесет хиляди и четиристотин) лева без ДДС, определена на база експертна оценка, извършена от инж. Петър Атанасов Андонов, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100090/14.12.2009г. от „Камарата на независимите оценители в България”.

     Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100, 00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе по следната банкова сметка на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Осогово“:

IBAN: BG79 CECB 9790 10E0 1829 00

BIC: CECBBGSF

„Централна кооперативна банка“ АД, клон Кюстендил.

     Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването и, в деловодството на административната сграда на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Осогово“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ №52Б.

     Депозитът за участие в търга е в размер на 200,00 (двеста) лева, вносим по банков път по следната банкова сметка на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, Благоевград:

IBAN: BG14 BPBI 7922 1020 0597 01

BIC:BPBIBGSF

„Юробанк България“ АД

     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозира в деловодството на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Осогово“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ №52Б, всеки работен ден от 09:00 до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга. Документите се подават лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

    Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Осогово“.

    Търгът ще се проведе на 19.02.2024 г. от 10:30 часа в административната сграда на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Осогово“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ №52Б.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 12.03.2024 г. от 10:30 часа в административната сграда на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Осогово“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Спартак“ №52Б. Закупуване на тръжни документи, внасяне на депозит и подаване на заявления за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден, в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 08:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на териториално поделение „Държавно ловно стопанство Осогово“.