1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниПРЕСИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ


15/03/2021

 

Във връзка със сигнал за нарушения в държавни горски територии в обхвата на „ДГС Самоков”, в землището на с. Бели Искър, Югозападното държавно предприятие предоставя информация за резултатите от съвместната проверка на ЮЗДП и Регионална дирекция по горите София. Проверката е извършена на 9 и 10 март т.г., като освен по документи са обходени и 4-те подотдела, посочени в сигнала.

          В подотдел 659 „ж1“, в който фирма „ПИРИЕВ ЛЕС“ ЕООД извършва добив на дървесина с редовно издадено позволително, е констатирана сеч на дървета, немаркирани в основата с контролна горска марка. Незаконно отсечени са 3 бр. ела с диаметър на пъновете от 52 см до 56 см и смърч – 15 бр. с диаметър на пъновете от 28 см до 50 см.

Горският стражар, отговорен за опазването на конкретната територия, е съставил 16 констативни протокола за периода 6 юли - 19 ноември 2020 г., от които е видно, че във въпросния подотдел не са констатирани нарушения на горското законодателство. Протоколите са приложени към досието на насаждението. Сечта и извозът на дървесина в подотдела са приключили на 23.12.2020 г., като е съставен протокол за освидетелстване на сечището.

Инспекцията на терен обаче установява, че сечището не е почистено, съгласно указанията в одобрения технологичен план и чл. 48, ал. 3 от Наредба № 8/05.08.2011 г. На места са налични цели стъбла, повалени и неразкроени. На съседните стоящи дървета има закачени отсечени стъбла, които представляват реална опасност за живота и здравето на работници и преминаващи лица. Установена е висока сеч при отсичане и поваляне на маркирания дървостой.

Нарушения са констатирани и в съседните три подотдела. Установена е сеч без контролна горска марка и без издадено позволително в подотдел 659 „з1“ - държавна горска територия, включен в списъка от насаждения за гори във фаза на старост, в подотдел 659 „е1“ – държавна горска територия и в подотдел 659 „г1“ – общинска горска територия.

          Установените нарушения са вследствие на пропуски и неупражнен контрол от служители на „ДГС Самоков”. Затова от ръководството на ЮЗДП са изискани писмени обяснения от директора на териториалното поделение и са дадени указания за налагане на строги дисциплинарни наказания на виновните длъжностни лица. Разпоредено е също да се уведоми Районната прокуратура в града с молба за провеждане на процесуално-следствени действия и установяване на конкретните нарушители.