1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


10/03/2021

На основание чл. 36б, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), чл. 31б от Правилника за прилагане на ЗЛОД, Заповед №РД 49-136/ 08.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, изменена със Заповед №РД 49-163/27.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обособяване на дивечовъден участък (ДУ) „Пирдоп“ в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп” (ТП „ДГС Пирдоп“), Заповед №ЗАП-84/01.02.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за утвърждаване на ловностопански план на ТП „ДГС Пирдоп“ и одобрен от министъра на земеделието, храните и горите доклад с рег. индекс 93-1405/02.03.2021 година.

ЗАПОВЕД

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ