1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


04/03/2021

 

На основание заповед № РД-07-128/03.02.2021 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия –   държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Разлог” /ТП „ДГС Разлог”/.

    Предмет на търга: ПИ с идентификатор 21748.21.141, с площ 1,788 дка, находящ се в землището на с. Добърско, община Разлог, област Благоевград.

    Началната годишна наемна цена е в размер на 120,00 (сто и двадесет) лева без ДДС, определена съгласно заповед № РД 49-23/26.01.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Разлог или по банкова сметка в „Централна кооперативна банка” АД IBAN: BG61 CECB 9790 10F4 7566 01  BIC: CECBBGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Разлог”, с адрес: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. “Екзарх Йосиф“ № 4, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Разлог” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Разлог”.

   Търгът ще се проведе на 09.04.2021 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Разлог”, с адрес: гр. Разлог, общ. Разлог, обл. Благоевград, ул. “Екзарх Йосиф“ № 4.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 05.05.2021 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.