1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


24/02/2021

 

                        

З А П О В Е Д

 

№ РД-07-152/05.02.2021 г.

гр. Благоевград

  

               На основание чл. 43, ал. 2 от Закона за горите, чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 28.01.2021 г. на комисията, назначена със заповед № РД-07-939/19.11.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите.

                                                  Н А Р Е Ж Д А М:

 

     1.  Определям класирания на първо място участник „ВИ АЙ ХЪНТИНГ” ООД, ЕИК 203615381, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1000, област София, р-н Възраждане, ул. „Света София” № 7, ет. 5, представлявано от Александър Петров Личев - управител, за спечелил търга наемател на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков”, представляващ: Масивна сграда на два етажа със застроена площ 72 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 15285.9.425 с Говедарци, общ. Самоков, обл. София, съгласно скица № 15-702801/04.08.2020 г. на СГКК – Софийска област, при следните условия:

1.1.       За срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора за наем;

1.2.       При месечна наемна цена в размер на 800 (осемстотин) лева без ДДС;

                  2. Класиран участник на второ място няма;

                 3.  Отстранени участници в търга има.

      4. Екземпляр от настоящата заповед след одобряването й от министъра на земеделието, храните и горите да се съобщи на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

5. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от      съобщаването й.

6.    Заповедта да се обяви в сградата на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” и на интернет страницата на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград.

7.    Настоящата заповед  да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

     

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Димитър Димитров - зам.- директор на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград.

ЗАПОВЕД