1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


08/02/2021

ОБЯВЛЕНИЕ

         

На основание заповед № РД-07-46/18.01.2021 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белово” /ТП „ДГС Белово”/.    

    Предмет на търга: Поземлен имот /ПИ/ в горска територия с идентификатор 03592.2.1007 с площ 13 861 кв.м., трайно предназначение на територията: горска, начин на трайно ползване: за складова база, находящ се в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик, съгласно Акт за частна държавна собственост № 6771/04.12.2017 г. и скица № 15-965746/17.10.2020 г. на СГКК – гр. Пазарджик, ведно с построените в имота шест броя сгради - частна държавна собственост, представляващи:

                      1. Сграда с идентификатор 03592.2.1007.1, със застроена площ 832 кв.м., на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица                                  №15-965597-17.10.2020 г. на СГКК – гр. Пазарджик;

                      2. Сграда с идентификатор 03592.2.1007.2, със застроена площ 858 кв.м., на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица                                  №15-965599-17.10.2020 г. на СГКК – гр. Пазарджик;

                      3. Сграда с идентификатор 03592.2.1007.3, със застроена площ 611 кв.м., на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица                                   №15-965601-17.10.2020 г. на СГКК – гр. Пазарджик;

                      4. Сграда с идентификатор 03592.2.1007.4, със застроена площ 200 кв.м., на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица                                  №15-965603-17.10.2020 г. на СГКК – гр. Пазарджик;

                      5. Сграда с идентификатор 03592.2.1007.5, със застроена площ 61 кв.м., на два етажа, предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, съгласно скица                           №15-965605-17.10.2020 г. на СГКК – гр. Пазарджик;

                      6. Сграда с идентификатор 03592.2.1007.6, със застроена площ 18 кв.м., на един етаж, предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица                                   №15-965607-17.10.2020 г. на СГКК – гр. Пазарджик.

Общата начална тръжна месечна цена е в размер на 587,00 (петстотин осемедест и седем) лева без ДДС.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Белово” или по банков път, по сметка: IBAN: BG26UBBS 80021051530230, BIC: UBBSBGSF, банка ОББ, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Белово”, с адрес: гр. Белово 4470, бул. Юндола” № 20, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Белово” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Белово”.

   Търгът ще се проведе на 31.03.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Белово”, с адрес: гр. Белово 4470, бул. „Юндола” № 20.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 23.04.2021 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.