1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


07/01/2021

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

   На основание заповед № РД-07-996/08.12.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 /десет/ години на част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в териториалния обхват на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Места”.

   Предмет на търга: Ресторант „Ретиже“, намиращ се в сграда с идентификатор 53059.64.4.1 – публична държавна собственост, находяща се в поземлен имот с идентификатор 53059.64.4, с. Обидим, общ. Банско, обл. Благоевград, съгласно скица №15-964204-16.10.2020 г. на СГКК – гр. Благоевград. Недвижимият имот, обект на търга за отдаване под наем, е разположен на първия етаж в административната сграда на ТП „ДГС Места“, и е с площ от 225 кв. м.

  Мотиви, съгласно чл. 13, ал. 5 от ППЗДС – Наличие на свободно помещение, което не се използва по предназначение за осъществяване на функциите на стопанството. Разходите по експлоатация и поддръжка на помещението ще бъдат за сметка на наемателя, също така ежемесечно ще постъпват приходи от получаваната наемна цена.

  Началната месечна наемна цена, под която участниците в търга не могат да оферират е в размер на 290,00 (двеста и деветдесет) лева без ДДС.

  Депозитът  за  участие в  търга е в размер на 50 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Места” или по банкова сметка IBAN BG 54 CECB 979010 F50 38 900; BIC CECBBGSF при “ЦКБ”, клон гр. Банско, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

   Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в търга се извършва в деловодството на ТП ДГС Места, с адрес: с. Места, община Банско, обл. Благоевград, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, с цена на документацията, в размер на 20 (двадесет) лева, невъзстановима.

   Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДГС Места”.

    Търгът ще се проведе на 17.02.2021 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Места”, с адрес: с. Места, община Банско, обл. Благоевград.

   В случай, че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 10.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 9:00 часа до 17.00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.