1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


31/12/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

На основание заповед № РД-07-953/25.11.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия –   държавна собственост, в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Струмяни” (ТП „ДГС Струмяни”).

          Предмет на търга: ПИ с идентификатор 32322.10.54, с площ 29,182 дка, находящ се в землището на с. Игралище, община Струмяни, област Благоевград.

          Имотът се отдава под наем за косене и пашуване на пасищни селскостопански животни.

  Началната годишна наемна цена, под която участниците в търга не могат да оферират, определена съгласно заповед № РД 49-331/10.11.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите е в размер на 312,00 (триста и дванадесет) лева без ДДС.

  Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Струмяни”, с адрес:  с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 - ми април” № 3 или по банкова сметка: IBAN: BG03IABG76481050598700, BIC код: IABGBGSF, „Интернешънъл Асет Банк”, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Струмяни”, с адрес: с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 - ми април” № 3 при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Струмяни” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Струмяни”.

   Търгът ще се проведе на 15.02.2021 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Струмяни”, с адрес: с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 - ми април” № 3.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 15.03.2021 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.