1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


31/12/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

     На основание заповед № РД-49-379/17.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Тетевен“ (ТП „ДГС Тетевен“).

     Предмет на търга:

     Поземлен имот с идентификатор 62579.501.190 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, девет, нула), находящ се в с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, с площ 765 (седемстотин шестдесет и пет) кв.м., съгласно Акт за частна държавна собственост №2794/21.10.2013 г., а съгласно скица №15-31684-15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч е с площ 764 (седемстотин шестдесет и четири) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), заедно с построената върху имота сграда с идентификатор 62579.501.190.1 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, едно, девет, нула, едно), застроена площ 118 (сто и осемнадесет) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: жилищна сграда – еднофамилна, съгласно скица №15-31704-15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч.

      Началната тръжна цена на оценявания недвижим имот е в размер на 43 500 (четиридесет и три хиляди и петстотин) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от „Хемус Консулт“ ЕООД, с експерт оценител Цанко Найденов Спасовски – лицензиран оценител, притежаващ Сертификат №100100473/14.12.2009 г. от КНОБ и Сертификат №903600051/16.08.2019 г. за оценителска правоспособност на дружеството от КНОБ.

     Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе в касата на ТП „ДГС Тетевен” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG28 CECB 9790 10Е6 0432 00, ЦКБ АД, Клон Тетевен.

       Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й, в деловодството на административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“, с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ №11.   

      Депозитът за участие в търга е в размер на 400,00 (четиристотин) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Тетевен” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG28 CECB 9790 10Е6 0432 00, ЦКБ АД, Клон Тетевен, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на процедурата.

       Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозират в деловодството на ТП „ДГС Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев” № 11 - всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

        Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на  ТП „ДГС Тетевен“.

        Търгът ще се проведе на 01.03.2021 г. от 14:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев” №11.

        При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на 19.03.2021 г. от 14:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“.

Търгът се печели от участника, който е предложил най-висока цена.