1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


31/12/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

     На основание заповед № РД-49-377/16.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Тетевен“ (ТП „ДГС Тетевен“).

     Предмет на търга:

     Поземлен имот с идентификатор 62579.501.204 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири), находящ се в с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч, и с адрес на имота: с. Рибарица, общ. Тетевен, ул. „Георги Бенковски“ №114-а, с площ от 1 880 (хиляда осемстотин и осемдесет) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съгласно скица №15-31699-15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч и Акт за частна държавна собственост №2792/21.10.2013 г., заедно с построените върху имота две сгради, както следва:

1.    Сграда с идентификатор 62579.501.204.1 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, точка, едно), застроена площ 153                     (сто петдесет и три) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица №15-31705 - 15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч;

2.    Сграда с идентификатор 62579.501.204.2 (шест, две, пет, седем, девет, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири, точка, две), застроена площ 138                         (сто тридесет и осем) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: селскостопанска сграда, съгласно скица №15-31706 - 15.01.2020 г. на СГКК – гр. Ловеч. 

      Началната тръжна цена на оценявания недвижим имот е в размер на 44 270 (четиридесет и четири хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от „Хемус Консулт“ ЕООД, с експерт оценител Цанко Найденов Спасовски – лицензиран оценител, притежаващ Сертификат №100100473/14.12.2009 г. от КНОБ и Сертификат №903600051/16.08.2019 г. за

     Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе в касата на ТП „ДГС Тетевен” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG28 CECB 9790 10Е6 0432 00, ЦКБ АД, Клон Тетевен.

       Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й, в деловодството на административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“, с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев“ № 11.   

      Депозитът за участие в търга е в размер на 400,00 (четиристотин) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Тетевен” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG28 CECB 9790 10Е6 0432 00, ЦКБ АД, Клон Тетевен, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на процедурата.

       Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозират в деловодството на ТП „ДГС Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев” № 11 - всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

        Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на  ТП „ДГС Тетевен“.

        Търгът ще се проведе на 01.03.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“ с адрес: гр. Тетевен, ул. „Христо Ботев” №11.

        При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на 19.03.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Тетевен“.

Търгът се печели от участника, който е предложил най-висока цена.