1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


31/12/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

     На основание заповед № РД-49-376/16.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп“ (ТП „ДГС Пирдоп“).

     Предмет на търга:

     Самостоятелен обект с идентификатор 56407.500.3654.5.16 (пет, шест, четири, нула, седем, точка, пет, нула, нула, точка, три, шест, пет, четири, точка, пет, точка, едно, шест), находящ се в сграда с идентификатор 56407.500.3654.5 (пет, шест, четири, нула, седем, точка, пет, нула, нула, точка, три, шест, пет, четири, точка, пет), представляващ апартамент №16 (шестнадесет) със застроена площ от 74,81 (седемдесет и четири цяло осемдесет и една стотни) кв.м., състоящ се от 3 (три) стаи, кухня и сервизни помещения, заедно с прилежащо мазе №16 (шестнадесет), с площ 3,75 (три цяло седемдесет и пет стотни) кв.м., и с адрес: п. к. 2070, гр. Пирдоп, общ. Пирдоп, област Софийска, ул. „Княз Александър Батенберг“  №7-Б, блок №38, вх. А, ет. 6, ап. 16, съгласно Схема №15-861398-20.09.2020 г. на СГКК – Софийска област и Акт за частна държавна собственост №4460/2011 г.      

      Началната тръжна цена на оценявания недвижим имот е в размер на 56 400 (петдесет и шест хиляди и четиристотин) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от „Хемус Консулт“ ЕООД, с експерт оценител Цанко Найденов Спасовски – лицензиран оценител, притежаващ Сертификат №100100473/14.12.2009 г. от КНОБ и Сертификат №903600051/16.08.2019 г. за оценителска правоспособност на дружеството от КНОБ.

      Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе в касата на ТП „ДГС Пирдоп” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG95 CECB 9790 10G2 8519 00, ЦКБ АД, Клон Пирдоп.

      Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й, в деловодството на административната сграда на ТП „ДГС Пирдоп“, с адрес: гр. Пирдоп, бул. „Цар Освободител“ №85.   

      Депозитът за участие в търга е в размер на 300,00 (триста) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Пирдоп” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG95 CECB 9790 10G2 8519 00, ЦКБ АД, Клон Пирдоп, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на процедурата.

       Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозират в деловодството на ТП „ДГС Пирдоп“ - всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

        Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на  ТП „ДГС Пирдоп“.

        Търгът ще се проведе на 23.02.2021 г. от 14:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Пирдоп“ с адрес: гр. Пирдоп, бул. „Цар Освободител” №85.

        При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на 16.03.2021 г. от 14:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Пирдоп“.

Търгът се печели от участника, който е предложил най-висока цена.