1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


31/12/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

     На основание заповед № РД-49-400/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП), гр. Благоевград, в района на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп“ (ТП „ДГС Пирдоп“).

     Предмет на търга:

     Поземлен имот с идентификатор 38558.6.309 (три, осем, пет, пет, осем, точка, шест, точка, три, нула, девет), находящ се в землището на гр. Копривщица, общ. Копривщица, обл. София и адрес на имота: гр. Копривщица, п.к. 2077, ул. „Любен Каравелов“ №76, с площ 2 971 (две хиляди деветстотин седемдесет и един) кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м.), съгласно Акт за частна държавна собственост 5861/04.08.2020 г. и скица №15-1146593-08.12.2020 г. на СГКК – Софийска област, заедно с построените върху имота две сгради, както следва:

     Сграда с идентификатор 38558.6.309.1 (три, осем, пет, пет, осем, точка, шест, точка, три, нула, девет, точка, едно), застроена площ 214 (двеста и четиринадесет) кв.м., брой етажи 2 (два), предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, съгласно скица №15-1146595-08.12.2020 г. на СГКК – Софийска област;

     Сграда с идентификатор 38558.6.309.2 (три, осем, пет, пет, осем, точка, шест, точка, три, нула, девет, точка, две), застроена площ 64 (шестдесет и четири) кв.м., брой етажи 1 (един), предназначение: постройка на допълващото застрояване, съгласно скица №15-1146597-08.12.2020 г. на СГКК – Софийска област.

      Началната тръжна цена на оценявания недвижим имот е в размер на 164 420 (сто шестдесет и четири хиляди четиристотин и двадесет) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от „Хемус Консулт“ ЕООД, с експерт оценител Цанко Найденов Спасовски – лицензиран оценител, притежаващ Сертификат №100100473/14.12.2009 г. от КНОБ и Сертификат №903600051/16.08.2019 г. за оценителска правоспособност на дружеството от КНОБ.

      Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе в касата на ТП „ДГС Пирдоп” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG95 CECB 9790 10G2 8519 00, ЦКБ АД, Клон Пирдоп.

      Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й, в деловодството на административната сграда на ТП „ДГС Пирдоп“, с адрес: гр. Пирдоп, бул. „Цар Освободител“ №85.   

      Депозитът за участие в търга е в размер на 900,00 (деветстотин) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Пирдоп” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG95 CECB 9790 10G2 8519 00, ЦКБ АД, Клон Пирдоп, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на процедурата.

      Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозират в деловодството на ТП „ДГС Пирдоп“ - всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

        Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на ТП „ДГС Пирдоп“.

        Търгът ще се проведе на 26.02.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Пирдоп“ с адрес: гр. Пирдоп, бул. „Цар Освободител” №85.

        При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на 23.03.2021 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Пирдоп“.

Търгът се печели от участника, който е предложил най-висока цена.