1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


11/12/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-07-939/19.11.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10 (десет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.

Предмет на търга: Масивна сграда на два етажа със застроена площ 72 кв.м., разположена в поземлен имот с идентификатор 15285.9.425 с Говедарци, общ. Самоков, обл. София, съгласно скица № 15-702801/04.08.2020 г. на СГКК – Софийска област.

     Началната месечна наемна цена е в размер на 713,00 (седемстотин и тринадесет) лева без ДДС.

     Депозитът за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Самоков” или или по банков път, по сметка: IBAN: BG 24CECB979010D3173700, BIC: CECBBGSF, банка: „ЦКБ“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

       Място за закупуване на тръжната документация: в деловодството на ТП „ДГС Самоков”, с адрес: гр. Самоков, община Самоков, обл. Софийска, бул. „Софийско шосе” № 20, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

      Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Самоков” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

      Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Самоков”.

      Търгът ще се проведе на 28.01.2021 г. от 10:30 часа в административна сграда на ТП „ДГС Самоков”, с адрес: гр. Самоков, община Самоков, обл. Софийска, бул. „Софийско шосе” № 20.

       Повторен търг ще се проведе на 18.02.2021 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 9:00 часа до 17.00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.