1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниЗАПОВЕД

ЗАПОВЕД


27/11/2020

 

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

МИНИСТЪР НА

ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 

 

 

 

З А П О В Е Д

 

№ РД-07-799/08.10.2020 г.

гр. Благоевград

 

            На основание чл. 43, ал. 2 от Закона за горите, чл.16, ал. 2, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 29.09.2020 г. на комисията, назначена със заповед № РД-07-539/09.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите.

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Н А Р Е Ж Д А М:

 

       1. Определям класирания на първо място участник ДАСТ тех” ЕООД, ЕИК 131062200, със седалище и адрес на управление: гр. София, област София, община Столична, р-н Лозенец, ул. „Атанас Дуков” № 32, представлявано от Латинка Юриева Карталска – управител, за спечелил търга наемател на недвижим имот – публична държавна собственост, съгласно акт за ПДС № 4316/04.04.2011 г., издаден от областния управител на област София, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп”, представляващ: Горскостопанска сграда с идентификатор 38558.1.86.1, със застроена площ 169 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, построена през 1997 г., разположена в поземлен имот с идентификатор 38558.1.86, находящ се в гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, съгласно скица № 15-377765/11.05.2020 г. на СГКК - Софийска област, при следните условия:

    1.1. За срок от 10 (десет) години, считано от датата на сключване на договора за наем;

    1.2. При месечна наемна цена в размер на 850,00 (осемстотин и петдесет) лева без ДДС;

          1.3. Класиран участник на второ място няма. Отстранени участници в търга няма.

       2. Екземпляр от настоящата заповед след одобряването й от министъра на земеделието, храните и горите да се съобщи на всички заинтересовани лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

           3. Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК в 14-дневен срок от съобщаването й.

          4. Заповедта да се обяви в сградата на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп” и на интернет страницата на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград.

          5. Настоящата заповед да се връчи на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

             Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. Димитър Димитров - зам.-директор на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград.
   
ЗАПОВЕД