1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниПРЕСИНФОРМАЦИЯ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ


03/11/2020

 

Във връзка с процеса на сертифициране на държавните гори и по  съвместна инициатива на Югозападното държавно предприятие и WWF България горските служители преминаха практически обучения за разпознаване на консервационно значими видове птици в горите. Обученията се проведоха на територията на 3 държавни горски стопанства - Тетевен, Рилски манастир и Петрич и в държавно ловно стопанство „Витошко–Студена”.

          Наскоро ЮЗДП получи международни сертификати по FSC за устойчиво управление на горите, което задължава стопанствата да извършват мониторинг на значимите птици, срещащи се на тяхната територия, както и да прилагат мерки, свързани със защитата им по време на гнездовия  период.

          Лекторите орнитолози с опит в провеждането на курсове за разпознаване на птици предадоха своите знания на горските служители както в зала, така и на терен. Основен акцент бе поставен върху белезите за разпознаване и разликите между видовете. При теренните излети с успех бяха наблюдавани както птици от вътрешността на гората, като кълвачи, синигери, дърволазка, чинка, орехче, така и такива от покрайнините на гората – мишелови, ястреби и соколи.

          Обученията ще продължат и през пролетта на следващата година, когато започва брачният период на пернатите.