1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


20/08/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

На основание заповед № РД-07-575/22.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Струмяни” /ТП „ДГС Струмяни”/.    

Предмет на търга: Апартамент № 1, представляващ самостоятелен обект в сграда – частна държавна собственост, находяща се в УПИ IV, имот 72, квартал 8 по ПУП на с. Цапарево, община Струмяни, обл. Благоевград, съгласно Акт за частна държавна собственост № 2086/11.06.2009 г. Апартаментът, обект на търга за отдаване под наем, е разположен на първи етаж и е с площ от 63,65 кв.м. Същият се състои от коридор, кухня, дневна, спалня и баня с тоалетна, две тераси – една обща за кухнята и спалнята, и една на дневната.

  Началната месечна наемна цена, определена съгласно експертна оценка, изготвена от Цанко Найденов Спасовски, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100473/14.12.2009г. от „Камарата на независимите оценители в България” е в размер на 39,00 (тридесет и девет) лева без ДДС.

   Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Струмяни”, с адрес:  с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 - ми април” № 3 или по банкова сметка: IBAN: BG03IABG76481050598700, BIC код: IABGBGSF, „Интернешънъл Асет Банк”, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Струмяни”, с адрес: с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 - ми април” № 3 при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Струмяни” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Струмяни”.

   Търгът ще се проведе на 01.10.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Струмяни”, с адрес: с. Струмяни, обл. Благоевград, пл. „7 - ми април” № 3.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 06.11.2020 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.