1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


20/08/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

   На основание заповед № РД-07-582/27.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия –  частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Петрич” /ТП „ДГС Петрич”/.

   Предмет на търга: ПИ с идентификатор 81791.56.120, с площ 2,000 дка, находящ се в землището на с. Чуричени, община Първомай, област Благоевград.

   Началната годишна наемна цена е в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева без ДДС, определена съгласно заповед № РД 49-235/15.07.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Петрич или по банкова сметка в „Централна кооперативна банка” АД: IBAN: BG12 CECB 9790 10F4 5047 01,  BIC: CECBBGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Петрич”, с адрес: гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. “България“ № 60, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Петрич” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Петрич”.

   Търгът ще се проведе на 01.10.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Петрич”, с адрес: гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград, ул. “България“ № 60.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 28.10.2020 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.