1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


05/08/2020

Във връзка с публикация в социалната мрежа на Зелено движение и Демократична България, в която се съобщава за „строителство на хотелски комплекс в „Държавно ловно стопанство Искър”, препечатана в отделни медии, Югозападното държавно предприятие информира, че по разпореждане на директора инж. Дамян Дамянов се извършва проверка. Към момента на проверката се констатира, че на територията на „ДЛС Искър” са извършвани строителни дейности, за които ловното стопанство не е изискало от фирма „БИО МАЙНИНГ” АД необходимите строителни книжа и не е уведомило ЮЗДП за строителството.

          ЮЗДП има сключен договор № 154/23.06.2016 г. за съвместна дейност с фирма „БИО МАЙНИНГ” АД за осъществяване на ловностопански дейности в района на „ДЛС Искър” със срок от 15 години. Процедурата за провеждане на конкурс е на основание чл. 9, ал. 15 от Закона за лова и опазване на дивеча и издадена заповед № РД 49-216/14.11.2013 г. на министъра на земеделието и храните Димитър Греков. Заповедта за откриване на конкурса е публикувана в един централен ежедневник – „Новинар” на 18.11.2013 г., на официалната интернет страница на МЗХ, както и на интернет страницата на ЮЗДП в законоустановения срок.

          Конкурсът е проведен на 19.12.2013 г. с участието на 4 юридически лица, чиито представители са присъствали при отваряне на документацията. Класирането е извършено съобразно получените от кандидатите точки, както следва:

1. „БИО МАЙНИНГ” АД  с 1313 т.

2. „ИНТЕРПРОМ” ЕООД с 1187 т.

3. „КВП-ГРУП” ЕООД с 663 т.

4. „ДАРТЕ МИКС” ЕООД с 449  т.

            Комисията е предложила на министъра на земеделието и храните да класира на първо място кандидата „БИО МАЙНИНГ” АД, получил максимален брой точки. Със заповед № РД 49-5/07.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните е обявен резултатът. „КВП-ГРУП” ЕООД са обжалвали заповедта на министъра на земеделието и храните, но с решение № 8921, постановено по адм. дело № 3949/2015 г. на Върховен административен съд е отхвърлена жалбата и заповедта на министъра е потвърдена. Със Заповед № РД 49-298 от 31.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните е прекратен конкурсът и е отменена заповед № РД 49-5/07.01.2014 г. за класиране. Тази заповед е обжалвана и с решение № 5624 от 12.05.2016 г., постановено по адм. дело № 9703/2015 г. по описа на ВАС, Заповед № РД 49-298 от 31.07.2015 на МЗГ, с която е прекратен конкурсът, е обявена за нищожна. Предвид горното е налице валидна заповед № РД 49-5/07.01.2014 г. на министъра на земеделието и храните за обявяване резултатите от конкурса, вследствие на което е подписан договор с „БИО МАЙНИНГ” АД на 23.06.2016 година.

          Предмет на съвместната дейност, съгласно представена от фирмата инвестиционна програма, са: изграждане, ремонт и поддръжка на биотехнически съоръжения; разработване и поддръжка на фуражна база; закупуване на фураж за подхранване на дивеча; опазване и охрана на дивеча; закупуване на жив дивеч за разселване; ремонт и поддържане на бази за интензивно стопанисване на дивеча и изграждане на волиери; предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от ДЛС; изграждане, ремонт, поддържане и почистване на горски пътища; ремонт и поддържане на ловна база. За извършването на всяка една от дейностите са предвидени разходи от двете страни по години, които се прецизират с анекс за всяка отделна година и към момента се изпълняват коректно. За срока на договора са предвидени и дарения от „БИО МАЙНИНГ” АД, които поетапно и целево да бъдат насочвани към дейности, за които не достигат средства в инвестиционната програма.

           Всички инвестиции, които се извършват в рамките на договорите за съвместна дейност, сключени между ЮЗДП и юридически лица, остават безусловно в полза на държавата, но при тяхното реализиране трябва да се спазва стриктно действащото законодателство. В конкретния случай за допуснати груби нарушения -  нерегламентирано строителство и нарушаване на вътрешните правила на ЮЗДП е прекратен договорът за управление на директора на „ДЛС Искър” инж. Атанас Дарелов.