1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


05/08/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

На основание заповед № РД-07-540/09.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” /ТП „ДГС Гоце Делчев”/.

Предмет на търга: Сграда с идентификатор 87802.10.14.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 87802.10.14, находящ се в м. Папаз чаир, с. Попови ливади, община Гоце Делчев, област Благоевград, съгласно скица № 15-417665/22.05.2020 г. СГКК – гр. Благоевград. Сградата е със застроена площ от 490,00 кв.м., на два етажа, конструкция масивна, построена 1987 г., с  предназначение за ползване: Жилищна сграда – многофамилна.

    Началната тръжна месечна цена е в размер на 690,00 (шестстотин и деветдесет) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от Цанко Найденов Спасовски, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100473/14.12.2009г. от „Камарата на независимите оценители в България”.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Гоце Делчев или по банкова сметка в „Централна кооперативна банка” АД: IBAN: BG74 CECB 9790 10F4 5419 00,  BIC: CECBBGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Гоце Делчев”, с адрес: гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. “Скопие“ № 2, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДГС Гоце Делчев” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДГС Гоце Делчев”.

   Търгът ще се проведе на 11.09.2020 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Гоце Делчев”, с адрес: гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. “Скопие“ № 2.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 12.10.2020 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.

ЗАПОВЕД