1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


03/08/2020

 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

На основание заповед № РД-07-539/09.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на недвижим имот – публична държавна собственост, съгласно акт за ПДС № 4316/04.04.2011 г., издаден от областния управител на област София, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Пирдоп” /ТП „ДГС Пирдоп”/.

Предмет на търга: Горскостопанска сграда с идентификатор 38558.1.86.1, със застроена площ 169 кв.м., на два етажа, масивна конструкция, построена през 1997 г., разположена в поземлен имот с идентификатор 38558.1.86, находящ се в гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, съгласно скица № 15-377765/11.05.2020 г. на СГКК - Софийска област.

    Началната тръжна месечна цена е в размер на 843,00 (осемстотин четиридесет и три) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от Цанко Найденов Спасовски, притежаващ сертификат за оценителска правоспособност, с рег. №100100473/14.12.2009г. от „Камарата на независимите оценители в България”.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Пирдоп” или по банков път, по сметка: BIC: CECBBGSF, IBAN: BG95 CECB 9790 10G2 8519 00, ЦКБ АД Клон Пирдоп в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Пирдоп”, с адрес: гр. Пирдоп, бул. „Цар Освободител” № 85, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Пирдоп” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Пирдоп”.

   Търгът ще се проведе на 29.09.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Пирдоп”, с адрес: гр. Пирдоп, бул. „Цар Освободител” № 85.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 20.10.2020 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.