1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


31/07/2020

 

 

ОБЯВЛЕНИЕ

         

На основание заповед № РД-07-555/15.07.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” /ТП „ДГС Самоков”/.

    Предмет на търга: ПИ с идентификатор 15285.10.544, с площ 2,752 дка, в землището на с. Говедарци, община Самоков, област София.

    Началната годишна наемна цена е в размер на 4 000,00 (четири хиляди) лева без ДДС, определена съгласно заповед № РД 49-364/23.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Самоков” или по банков път, по сметка: IBAN: BG 24CECB979010D3173700, BIC: CECBBGSF, банка: „ЦКБ“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

    Мястото за закупуване на тръжната документация е в деловодството на ТП „ДГС Самоков”, с адрес: гр. Самоков 2000, бул. „Софийско шосе” № 20, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДГС Самоков” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

   Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС Самоков”.

   Търгът ще се проведе на 16.09.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Самоков” с адрес гр. Самоков 2000, бул. „Софийско шосе” № 20.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 13.10.2020 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.

 ЗАПОВЕД ЗА КЛАСИРАНЕ