1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

12/04/2021

ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАЛЕСЯВАНИЯТА ОТ СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

09/04/2021

5000 ДЕКАРА ОПОЖАРЕНИ ГОРИ В РАЙОНА НА КРЕСНА И СИМИТЛИ ВЕЧЕ СА ЗАЛЕСЕНИ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

07/04/2021

СЛУЖИТЕЛИ НА ЮЗДП ЗАЛЕСИХА 4 ДЕКАРА НА МЯСТОТО НА ИЗСЪХНАЛА БЯЛБОРОВА ГОРА КРАЙ ДУПНИЦА
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

02/04/2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ НА ГОРАТА,
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

02/04/2021

СЪС ЗАЛЕСЯВАНИЯ ЮЗДП ЩЕ ОТБЕЛЕЖИ СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА И 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

02/04/2021

ПОРЕДНО НАПАДЕНИЕ НАД ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛ ОТ „ДГС САНДАНСКИ”
ИНФОРМАЦИЯ

26/03/2021

5000 ДЕКАРА НОВИ ГОРИ ЩЕ БЪДАТ СЪЗДАДЕНИ ТАЗИ ГОДИНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

24/03/2021

ЮЗДП СЪДЕЙСТВА ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ОБИЛНИЯ СНЯГ, ЗАТРУПАЛ ПЪТЯ МЕЖДУ СЕЛАТА БОСНЕК И ЧУЙПЕТЛОВО
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/03/2021

НОВО НАПАДЕНИЕ И ЗАПЛАХИ НАД ГОРСКИ СЛУЖИТЕЛИ ОТ СИСТЕМНИ НАРУШИТЕЛИ В РАЙОНА НА РАЗЛОГ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

15/03/2021

ПРОВЕРКА НА ЮЗДП И РДГ СОФИЯ ПОТВЪРДИ НАРУШЕНИЯ В ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ГОРИ В РАЙОНА НА САМОКОВ
ЗАПОВЕД

10/03/2021

На основание чл. 36б, във връзка с чл. 36, ал. 1 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), чл. 31б от Правилника за прилагане на ЗЛОД, Заповед №РД 49-136/ 08.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите, изменена със Заповед №РД 49-163/27.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите за обособяване на дивечовъден участък (ДУ) „Пирдоп“ в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Пирдоп” (ТП „ДГС Пирдоп“), Заповед №ЗАП-84/01.02.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите за утвърждаване на ловностопански план на ТП „ДГС Пирдоп“ и одобрен от министъра на земеделието, храните и горите доклад с рег. индекс 93-1405/02.03.2021 година.
ОБЯВЛЕНИЕ

04/03/2021

На основание заповед № РД-07-128/03.02.2021 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на поземлен имот /ПИ/ в горска територия – държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Разлог” /ТП „ДГС Разлог”/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

02/03/2021

50 000 ФИДАНКИ ЩЕ ЗАЛЕСЯТ СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЮЗДП ПО ПОВОД 10 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

01/03/2021

ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА „ДЛС ДИКЧАН” В СТОПАНИСВАНЕ НА ГОРИТЕ ВЛЯЗОХА В ЕВРОПЕЙСКИ НАУЧЕН СБОРНИК
ЗАПОВЕД

24/02/2021

На основание чл. 43, ал. 2 от Закона за горите, чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 13, ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и протокол от 28.01.2021 г. на комисията, назначена със заповед № РД-07-939/19.11.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

18/02/2021

ЮЗДП ДАРЯВА ДЪРВА ЗА ОГРЕВ ЗА ПРИЮТА НА ОТЕЦ ИВАН В НОВИ ХАН
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/02/2021

СЛЕД ПИСМЕНИ ОБЯСНЕНИЯ ПОМОЩНИК-ЛЕСНИЧЕЯТ ОТ „ДГС САНДАНСКИ” ЩЕ БЪДЕ НАКАЗАН
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

08/02/2021

СИСТЕМНИ НАРУШИТЕЛИ В ГОРИТЕ НА САМОКОВ ЧУПЯТ СТЪКЛОТО НА АВТОМОБИЛ НА ПРОВЕРЯВАЩИ
ОБЯВЛЕНИЕ

08/02/2021

На основание заповед № РД-07-46/18.01.2021 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години на недвижими имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Белово” /ТП „ДГС Белово”/.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

03/02/2021

ЮЗДП ЗАПОЧВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ЧАСТНИ ГОРСКИ ИМОТИ
 1  2  3