1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОКОНТАКТИ


"Югозападно Държавно Предприятие ДП"

Адрес: гр. Благоевград
ул. "Зора" No. 18

Тел: 073/884203
Факс: 073/884203

E-mail: [email protected]

Работно време: от понеделник до петък - от 8 до 17 часа
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ 

Председател на УС :
Мария Маринова
Електронна поща: [email protected]

Членове:
инж.Дамян Дамянов
инж. Ваня Каменова


ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

инж. Дамян Дамянов
Директор
Електронна поща: [email protected]


инж.Димитър Димитров
Зам. директор

инж. Антоанета Дивилска
Зам. директорКирилка Караиванова
Главен счетоводител


Мария Мудева
Началник отдел "Правен"

инж. Вера Станишева
Началник отдел „Възобновяване на горите ”

инж. Стоян Момов
Главен експерт „Инвентаризация на горски територии - държавна собственост”

инж. Ангел Беличенов
Главен експерт "Стопанисване на горски територии държавна собственост”

инж. Румяна Янев
Главен експерт „Стопанисване на горски територии –държавна собсвеност”

инж. Юлий Сираков
Главен експерт „Опазване на горските територии”

инж.Димитър Иванов
Главен експерт „Инвестиции и капиталови разходи“

инж. Данко Поляков
Главен експерт „Лов и опазване горски територии“

инж. Гинка Димитрова
Главен експерт „Ползване на дървесина”

инж. Никола Янев
Главен експерт „Ползване на дървесина”

инж.Анелия Иванова
Главен експерт „Инвентаризация на горските територии - държавна собственост”
.
инж. Бистра Костова
Старши експерт „Европейска интеграция“

Емилия Иванова
Старши експерт „Странични ползвания”
.
Елена Тренчева
Старши експерт „АДЧР”
.
инж. Роси Хаджиева
Старши експерт „Възобновяване на горите“

Снежана Паскалева
Експерт „Връзки с обществеността“
.
Инж. Румен Гаврилов
Експерт „Охрана на труда и противопожарни дейности”

Антоанета Христова
Юрисконсулт
.
Спас Попадийн
Юрисконсулт

Милчо Демиревски
Юрисконсулт

Асие Гадирова
Юрисконсулт

Румяна Далева
Старши вътрешен одитор

Христина Тодорова
Касиер счетоводител

Петя Бобошевска
Счетоводител

Коста Иванов
Отчетник счетоводство – домакин

Марио Обецанов
финансов инспектор
.

Жанет Алексова
Деловодител
.
Симеон Златарев
Системен администратор