1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОЗА НАС


„Югозападно държавно предприятие” ДП – гр. Благоевград"

 
  
„Югозападно държавно предприятие” ДП - гр. Благоевград е регистрирано в Търговския регистър на 8 юли 2011 г. Предприятието стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, София град, София област, Пазарджик, Перник и Ловеч. В състава му влизат 38 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.
Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападно държавно предприятие, е 934 968 ха, от които 686 310 ха са държавните горски територии (73,4%). Това е един изключително богат природен ресурс, който обуславя и голям обем от дейности в горите.
Надморската височина в териториалните поделения в състава на ЮЗДП варира в широки граници – от най-ниските точки по долината на река Струма до алпийския пояс на планините Рила и Пирин. В този широк диапазон съществува богато разнообразие на различни типове екосистеми и на растителни и животински видове. 
Основните дървесни видове сред иглолистните са: бял и черен бор, смърч, ела, както и мура. Широколистните гори  са представени предимно от бук и дъб. 
Географското местоположение, релефът, климатът, почвеното плодородие, водните ресурси и други уникални природни дадености са предпоставка за изключително разнообразната фауна, дивечово и рибно богатство. Територията на Югозападно държавно предприятие обитават благородни елени, елени лопатари, муфлони, диви свине, сърни, диви кози, глухари, а също така и мечки, вълци, чакали, лисици. Пъстрата картина на дивата природа се допълва от множество зайци, яребици, фазани, планински кеклици, както и прелетни видове. През територията на ЮЗДП преминава вторият по големина въздушен коридор за миграция на прелетните птици от Европа към Африка - Виа Аристотелис. Наличието на редки и защитени видове представлява изключителен интерес за орнитолози, природозащници, за любителите на фотолова.
Трите големи реки – Искър, Струма и Места, пресичащи района на Югозападно държавно предприятие, заедно с техните притоци са предпоставка за съществуването на разнообразна и богата ихтиофауна и представляват целогодишен интерес за любителите на спортния риболов.  
Средногодишното ползване на дървесина, предвидено по лесоустройствените проекти на териториалните поделения в състава на ЮЗДП досега, е около 1 000 000 пл. куб.м. лежаща маса. За производството на необходимия посадъчен материал за залесяване предприятието разполага с 67 горски разсадника, 4 от които са с национално значение. 
Ловно стопанската дейност е концентрирана в петте държавни ловни стопанства – „Искър”, „Витошко Студена”, „Арамлиец”, „Дикчан” и „Осогово”. Усилията на ловните специалисти са насочени към подобряване на генофонда и здравословното състояние на дивечовите популации с цел постигане на по-добри екстериорни и трофейни качества.