1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Документи ЮЗДП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРЕЗ 2020 Г. (04.02.2021)
Органограма ЮЗДП ДП (08.12.2020)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП (10.11.2020)
Етичен кодекс на "Югозападно държавно предприятие"ДП (01.09.2020)
Публично известие за предварителния одит (21.11.2019)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2020 (07.11.2019)
Тръжен регламент за провеждане на електронни търгове за продажба на дървесина при „Югозападно държавно предприятие”, град Благоевград (26.01.2019)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП (14.11.2018)
Политиката по качество на Югозападно държавно предприятие ДП - Благоевград (26.06.2018)
Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 и т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (21.05.2018)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП (13.11.2017)
Вътрешните правила за достъп до обществена информация в ЮЗДП.ДП (01.11.2017)
ХАРТА НА КЛИЕНТА НА “ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП ГР. БЛАГОЕВГРАД (22.02.2017)
Заповед за утвърждаване на общите условия на договорите за възлагане на добив и продажба на дървесина от държавните предприятия и териториалните поделения (30.01.2017)
Списък на гори във фаза на старост в защитени зони от Натура 2000 (05.12.2016)
Вътрешни правила За планиране и разходване на средства, заложени в Инвестиционната програма от Финансовия план на "Югозападно държавно предприятие" ДП, гр. Благоевград /ЮЗДПДП?, текущ и авариен ремонт. (21.11.2016)
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС/ДЛС към ДП (14.11.2016)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП (15.11.2016)
Гори във фаза на старост (16.05.2016)
Стратегически план (08.03.2016)
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС/ДЛС към ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2016 (16.11.2015)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2016 (12.11.2015)
Годишни планове за ползване на дървесина на ТП ДГС/ДЛС към ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2015 (26.11.2014)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2015 (25.09.2017)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2014 (18.11.2014)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2013 (18.11.2014)
Годишен план за ползване на дървесина на ДП "ЮЗДП" - гр. Благоевград за 2012 (18.11.2014)