1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОПРОЦЕДУРИЛесокултурни мероприятия
- Година 2020 - 103 обекта. Лесокултурни мероприятия
ДЛ / ДДС Тел. / Email Обект No: Описание Начална
цена, лв.
Вид процедура Документ Дати на провеждане
първа втора
ДЛС Дикчан 07541 21 70 [email protected] 2001 Механизирани дейности по производство на посадъчен материал в отдели/подотдели 188-9, 188-10 и 280-3 в държавни горски разсадници "Луковица" и "Кору дере" в района на ТП "ДЛС Дикчан"1. Оран в разсадници 1.1 Оран - пролет - 10 дка1.2. Оран - есен - 10 дка2. 1160 Открит конкурс
13.04.2020
30.04.2020 30.04.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 2001 1.Попълване на култури - ръчно садене на фиданки с меч на Колесов, съхраняване на фиданки на площ 20 дка стойност 2366, 16 лв.2.Отглеждане на двегодишни горски култури /първо и трето/ на площ 220 дка на стойност -13965, 22 лв.3.Отглеждане на тригодишни горск 20940 Конкурс
12.02.2020
28.02.2020 28.02.2020
ДЛС Осогово [email protected] 2002 Отгледни мероприятия в семепроизводни градини в отдели: 536"е", 536"о", 540"г1", 540"д1" на площ от 69 дка 8148 Конкурс
26.08.2020
14.09.2020 14.09.2020
ДЛС Осогово [email protected] 2003 1.Семесъбиране/дъбов жълъд/-500кг.2.Почистване на площи за залесяване в подотдел 237"п", 238"д1"на площ от 27 дка.3.Опростена почвоподготовка-чрез отчимяване -50 дка.4.Залесяване чрез сеене на семена на площ 50 дка.5.Отглеждане на едногодишни горски култур 19990 Конкурс
14.09.2020
01.10.2020 01.10.2020
ДЛС Осогово 078 55 20 31 [email protected] 2004 Отглеждане на млади насаждения без материален добив осветление на площ 56 дка . 4359 Конкурс
08.10.2020
05.10.2020 05.10.2020
ДЛС Осогово [email protected] 2005 1.Изгаряне на събраната вършина в сечището или извън него на площ 45дка за 1491, 60лв. 2.Почвоподготовка: направа на ръчни тераси на площ от 65дка за 19515, 56лв. 3.Залесяване: ръчно садене на фиданки с меч на Колесов на площ от 65 дка за 9126, 78лв.4.Отглеж 39352 Конкурс
16.10.2020
02.11.2020 02.11.2020
ДГС Белово 03581 21 57 [email protected] 2001 Попълване на горски култури, отглеждане на горски култури, осветление на горски култури. 20048 Открит конкурс
10.03.2020
27.03.2020
ДГС Белово [email protected] 2002 Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури. Обект 2002-отд. 53о, 114е, 278с, 278у. 18065 Открит конкурс
14.07.2020
31.07.2020
ДГС Белово [email protected] 2003 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури в отд. 379 в1, отд. 379 г1, отд. 379 я, отд. 379 "8" 13382 Открит конкурс
14.09.2020
16.10.2020
ДГС Белово [email protected] 2004 Почистване на площи, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури в отдел 120 в. 23274 Открит конкурс
18.09.2020
06.10.2020
ДГС Брезник 07751 3888 [email protected] 2001 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 2001, подотдели: 20и, 20к, землище на с. Долни Романци, общ. Брезник 17870 Открит конкурс
18.02.2020
06.03.2020 06.03.2020
ДГС Брезник 07751 3888 [email protected] 2002 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 2002, подотдел 10-1, землище на с. Брезнишки извор, общ. Брезник 10543 Открит конкурс
18.02.2020
06.03.2020 06.03.2020
ДГС Брезник 07751 3888 [email protected] 2003 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 2003, подотдели: 10-1, землище на с. Брезнишки извор, 10д, 10е, 10ж, землище на с. Садовик, общ. Брезник 17254 Открит конкурс
18.02.2020
06.03.2020 06.03.2020
ДГС Брезник 07751 3888 [email protected] 2004 Възлагане на лесокултурна дейност – семесъбиране в семепроизводствени насаждения, почистване на площи за залесяване, опростена почвоподготовка и залесяване чрез сеене на семена в обект № 2004, подотдели: 99в, землище на с. Долна Секирна, 66л, землище на с 12318 Открит конкурс
24.09.2020
09.10.2020 09.10.2020
ДГС Брезник 07751 3888 [email protected] 2005 Възлагане на възлагане на лесокултурна дейност – почистване на площи за залесяване, подготовка на почвата за залесяване, залесяване и отглеждане на горски култури в обект № 2005, подотдел 93-3, землище на с. Кошарево, общ. Брезник 52385 Открит конкурс
24.09.2020
09.10.2020 09.10.2020
ДГС Гърмен [email protected] 2001 1.Почистване на площи-25 дка- 1078, 75 лв. 2.Почвоподготовка направа на ръчни тераси-25 дка- 6987, 87лв3.Залесяване-ръчно садене на фид. с МК-24 дка-2707, 10лв4.Попълване на култури-ръчно садене на фиданки с МК-4, 87дка - 546, 47 лв5.Първо отглеждане на едного 18645 Открит конкурс
18.02.2020
06.03.2020 06.03.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2001 Попълване и отглеждане на култури на територията на ТП ДГС "Дупница" 22452 Открит конкурс
09.03.2020
25.03.2020 25.03.2020
ДГС Дупница 0701 5 13 80 [email protected] 2002 „Почистване площи за залесяване /есен 2020, почвоподготовка -направа на ръчни тераси /есен 2020, изкореняване и избутване на пънове/есен 2020, подравняване с булдозерна дъска след изкореняване/есен 2020, ригловане на изкоренени площи/ есен 2020, маркиране 39069 Открит конкурс
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Дупница [email protected] 2003 „Събиране на дъбов жълъд, почистване площи за залесяване, маркиране на площи, опростена почвоподготовка на почвата, залесяване чрез сеене на семена-сеене в гнезда/копки, пренасяне на дъбов жълъд с кофи до 100м, /2020г., отглеждане на култури/пролет2021“ на 8604 Открит конкурс
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2001 Отглеждане на тригодишни горски култури - 22 дка за 1177 лева /първо отглеждане - 11 дка - ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете в културите и 11 дка второ отглеждане - зазимяване/. 1177 Собствени работници   12.05.2020 12.05.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2002 Отглеждане на млади насаждения без материален добив / прочистка и осветление/ - 94 дка. 7953 Собствени работници   22.04.2020 22.04.2020
ДГС Елешница 07446 664 [email protected] 2003 Поддръжка на съществуваща минерализована ивица - 7500 лм. за 11452 лв. 11452 Собствени работници   16.06.2020 16.06.2020
ДГС Елешница [email protected] 2004 Залесяване чрез сеене на семена в копки - 60 дка за 4662 лв. 4662 Собствени работници   04.05.2020 04.05.2020
ДГС Елин Пелин [email protected] 2002 Попълване - ръчно садене на 5 550 бр. фиданки върху 12 дка, първо и второ отглеждане на 11 дка тригодишни горски култури. 2735 Открит конкурс
02.03.2020
18.03.2020 18.03.2020
ДГС Елин Пелин 072566001 [email protected] 2005 Първо, второ и трето отглеждане на 30дка. 2-годишни горски култури. 4742 Открит конкурс
13.05.2020
29.05.2020 29.05.2020
ДГС Елин Пелин [email protected] 2006 Семесъбиране на 400 кг жълъди, почистване на 10 дка площи и изгаряне на вършина, почистване на 28 дка площи от храсти, опростена почвоподготовка на 20 дка и засяване на жълъди в копки, направа на прекъснати ръчни тераси - 30 дка, залесяване на 10 650 бр. 32025 Открит конкурс
02.09.2020
17.09.2020 17.09.2020
ДГС Елин Пелин [email protected] 2007 Семесъбиране на 600 кг жълъди, почистване на 15 дка площи от храсти, опростена почвоподготовка на 30 дка и засяване на жълъди в копки, първо, второ и трето отглеждане на 30 дка 1 год. култури през 2021г. 20013 Открит конкурс
02.09.2020
17.09.2020 17.09.2020
ДГС Земен [email protected] 2001 първо и второ отглеждане на двегодишни култури-окопаване в площадки-194-з2, 198-п2, 198-у2, 194-п2, 196-а1, 217-ж 14546 Открит конкурс
26.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Земен [email protected] 2002 Първо и второ отглеждане на тригодишни култури-окопаване в площадки-194-р1, 194-и1, 271-м1 3023 Открит конкурс
26.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Земен [email protected] 2003 Почистване на площи за залесяване, направа на площадки с ръчни инструменти, ръчно садене на фиданки с моторен свредел, първо отглеждане-окопаване на горски култури в площадки, второ отглеждане-окопаване на горски култури в площадки, трето отглеждане-окосяв 7698 Открит конкурс
31.07.2020
24.09.2020 24.09.2020
ДГС Ихтиман 072482547 [email protected] 20001 "Попълване на култури - ръчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел на площ от 27 дка, в отдел 36 "2"". 4719 Открит конкурс
12.02.2020
28.02.2020 28.02.2020
ДГС Ихтиман [email protected] 2002 "Ръчно събиране на семена, почвоподготовка и залесяване на горски култури" 15585 Открит конкурс
15.07.2020
19.10.2020 19.10.2020
ДГС Ихтиман [email protected] 20003 "Отглеждане на подраста - подпомагане на естественото възобновяване" 3544 Открит конкурс
23.10.2020
09.11.2020 09.11.2020
ДГС Костенец 071446409 [email protected] 2001 Почвоподготовка - есен 2020 год., съхранение на фиданки, отваряне дупки с моторен свредел, залесяване след моторен свредел - пролет 2020 год., първо и вотор отглеждане на едногодишни култури, първо отглеждане на две годишни култури и първо отглеждане на т 5639 Открит конкурс
02.03.2020
17.03.2020
ДГС Кресна [email protected] 2001 Отглеждане на тополови културиПърво отглеждане Първо отглеждане на двегодишни култури- окопаване на тополаПърво отглеждане на тригодишни култури- окопаване на топола Второ отглеждане на тополови култури Второ отглеждане на култури-четири пъти поливане на 11960 Открит конкурс
23.01.2020
06.02.2020 13.02.2020
ДГС Кресна [email protected] 2002 Първо отглеждане на културиРъчно плевене и разрохване на почвата по редове и културитеВторо отглеждане на културиИзрязване на плевели със сръб, когато не се плеви и разрохва. 9321 Открит конкурс
23.01.2020
06.02.2020 13.02.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2003 ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИПърво отглеждане на култури- РЪЧНО ПЛЕВЕНЕ И РАЗРОХВАНЕ НА ПОЧВАТА ПО РЕДОВЕТЕ В КУЛТУРИТЕ Второ отглеждане на култури- РЪЧНО ПЛЕВЕНЕ И РАЗРОХВАНЕ НА ПОЧВАТА ПО РЕДОВЕТЕ В КУЛТУРИТЕ 9579 Открит конкурс
23.01.2020
06.02.2020 13.02.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2004 ПОПЪЛВАНЕОтваряне на дупки с моторен свределРъчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2020 г. - иглолистниВременно съхраняване на фиданки ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – 2020 Г. Първо отглеждане на едногодишни култури – ръчно плеве 14036 Открит конкурс
23.01.2020
06.02.2020 13.02.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2005 ПОПЪЛВАНЕОтваряне на дупки с моторен свределРъчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2020 г. - иглолистниВременно съхраняване на фиданки ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – 2020 Г. Първо отглеждане на култури – ръчно плевене и разрохв 7646 Открит конкурс
23.01.2020
06.02.2020 13.02.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2006 ПОПЪЛВАНЕОтваряне на дупки с моторен свределРъчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2020 г. - иглолистниВременно съхраняване на фиданки ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – 2020 Г. Първо отглеждане на едногодишни култури – ръчно плеве 6657 Открит конкурс
23.01.2020
06.02.2020 13.02.2020
ДГС Кресна 07433 22 64 [email protected] 2007 ПОПЪЛВАНЕОтваряне на дупки с моторен свределРъчно садене на фиданки в малки дупки, отворени с моторен свредел, пролет 2020 г. - иглолистниВременно съхраняване на фиданки ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЛТУРИ – 2020 Г. Първо отглеждане на двегодишни култури – ръчно плевен 16394 Открит конкурс
23.01.2020
06.02.2020 13.02.2020
ДГС Кресна [email protected] 2012 I. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ. II. ПОЧВОПОДГОТОВКА: 1. Направа на ръчни тераси, 2. Отваряне на дупки с моторен свредел. III. ЗАЛЕСЯВАНЕ: 1. Ръчно садене на фиданки, 2.Временно съхраняване на фиданки. IV. ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ 2020 Г. V. ОТГЛЕ 27556 Открит конкурс
03.10.2020
20.10.2020 30.10.2020
ДГС Кресна [email protected] 2013 I. ПОЧИСТВАНЕ НА ПЛОЩИ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ. II. ПОЧВОПОДГОТОВКА: 1. Направа на ръчни тераси, 2. Отваряне на дупки с моторен свредел. III. ЗАЛЕСЯВАНЕ: 1. Ръчно садене на фиданки, 2.Временно съхраняване на фиданки. IV. ОГРАЖДАНЕ НА ГОРСКИ КУЛТУРИ 2020 Г. V. ОТГЛЕ 29326 Открит конкурс
03.10.2020
20.10.2020 30.10.2019
ДГС Кюстендил 0035978986969 [email protected] 2002 Попълване на горски култури /28 дка/ и отглеждане - първо и последващо на две- и тригодишни горски култури /общо 594 дка/ на територията на ТП ДГС "Кюстендил" през 2020 г. 30088 Открит конкурс
12.02.2020
02.03.2020 02.03.2020
ДГС Кюстендил [email protected] 2001 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане /първо и следващо/ на едногодишни горски култури през 2020 г. на територията на ТП ДГС "Кюстендил" - 150 дка /подотдели 12-г, 21-б, 27-ж5, 30-т, 101-п3, 102-я, 121-у1, 786-л2/. 65556 Открит конкурс
04.02.2020
21.02.2020 21.02.2020
ДГС Кюстендил [email protected] 2003 Почистване на площи, направа на ръчни площадки и садене на фиданки с меч на Колесов - есен 2020 г. - площ 60 дка, подотдел 705-б 8601 Открит конкурс
11.09.2020
29.09.2020 29.09.2020
ДГС Кюстендил 0035978986969 [email protected] 2004 Отглеждане на млади насаждения без материален добив /осветление/ - площ 85 дка, подотдел 119-ю 5734 Открит конкурс
06.10.2020
23.10.2020 23.10.2020
ДГС Кюстендил [email protected] 2005 Отглеждане на млади насаждения без материален добив: осветление-65 дка в подотдел 120-ф1 и прочистка-7 дка в подотдел 79-р1. 4548 Открит конкурс
06.10.2020
23.10.2020 23.10.2020
ДГС Кюстендил [email protected] 2006 Почистване на площи, почвоподготовка, ръчно садене с меч на Колесов и отглеждане на едногодишните култури през 2021 г. в подотдели 39-а1, 44-я, е1, ц1, 45-в, д, и2, 739-о - общо на площ 94 дка. 38756 Открит конкурс
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Кюстендил [email protected] 2007 Почистване на площи, почвоподготовка, ръчно садене с меч на Колесов и отглеждане на едногодишните култури през 2021 г. в подотдели 737-д1, л1, х1, ц1, ч1 - общо на площ 140 дка. 58761 Открит конкурс
23.10.2020
10.11.2020 10.11.2020
ДГС Места [email protected] 2003 1. Първо отглеждане на тригодишни култури - зазимяване - 60 дка. 2740 Открит конкурс
30.03.2020
29.05.2020 29.05.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2002 1.Първо отглеждане на тригодишни култури - зазимяване - 27, 379 дка, 2.Първо отглеждане на тригодишни култури - зазимяване - 13 дка, 3. Първо отглеждане на двегодишни култури - 37 дка, 4. Второ отглеждане на двегодишни култури - зазимяване - 37 дка. 5801 Открит конкурс
13.05.2020
29.05.2020 29.05.2020
ДГС Места 074409 265 [email protected] 2005 Възлагане на лесокултурна дейност:1. Почистване на площи - 23 дка, 2. Почвоподготовка направа на ръчни тераси - 15 200 л.м, 3. Залесяване на фиданки с подобрения меч на Колесов - 38 дка, 4. Първо отглеждане на едногодишни култури - 15 200 л.м., 5. Второ отгле 18555 Открит конкурс
19.08.2020
08.09.2020 08.09.2020
ДГС Места [email protected] 2007 1.Попълване на горски култури от служителите на ТП "ДГС Места" - 27 дка, 2. Съхраняване на фиданки - 9072 бр., 3. Транспортиране на фиданки. 2206 Собствени работници   15.04.2020 15.05.2020
ДГС Невестино 078 55 10 14 [email protected] 20001 Първо и второ отглеждане на двугодишни и тригодишни култури и попълване на култури 19482 Открит конкурс
18.02.2020
05.03.2020 05.03.2020
ДГС Невестино [email protected] 20003 „Почистване и почвоподготовка на площи за залесяване, временно съхранение и залесяване, първо и второ отглеждане на едногодишни култури в обект № 20003 на територията на ТП „ДГС НЕВЕСТИНО” 20885 Открит конкурс
31.08.2020
17.09.2020 17.09.2020
ДГС Петрич [email protected] 20 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I. Попълване на култури1.Изкопаване на дупки с тракторен свредел 80 52692 Открит конкурс
27.01.2020
12.02.2020 12.02.2020
ДГС Петрич [email protected] 20 Предмет на конкурса - лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълнение, от дата до датастойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)I.Окопаване на топола1. Първо отглеждане на 1-годишни култури –окоп 14711 Открит конкурс
27.01.2020
12.02.2020 12.02.2020
ДГС Петрич 0745 60 188 [email protected] 20 Обект № 20-4предмет на конкурса – лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълне- ние, в датистойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2020 Г.Изкореняване 198 – з, и, к, л, м 37212 Открит конкурс
24.08.2020
10.09.2020 10.09.2020
ДГС Петрич [email protected] 20 Обект № 20-4предмет на конкурса – лесокултурни дейностимясто за извършване на дейностите, отдел, подотделмяркаколичествосрок на изпълне- ние, в датистойност на обекта и дейностите (лв. без ДДС)ПОЧВОПОДГОТОВКА – ЕСЕН 2020 Г.Изкореняване 198 – з, и, к, л, м 30900 Открит конкурс   10.09.2020 10.09.2020
ДГС Пирдоп [email protected] 2001 Попълване и отглеждане на горски култури - Попълване на двегодишни горски култури - Подотдел 118п, 252з, 703у, Отглеждане на 2 - годишни култури - 118п, 252з, 703у, 352н, 681с 9959 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп [email protected] 2002 Попълване и отглеждане на горски култури - Почвоподготовка за попълване - отваряне на дупки с моторен свредел- 9001е, 9009л, 9011г, 9017е, 9018а, попълване и отглеждане на двегодишни култури - 9001е, 9009л, 9011г, 9017е, 9018а, 9012 и, к, р. 6322 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп [email protected] 2003 Попълване и отглеждане на горски култури - Почвоподготовка за попълване - отваряне на дупки с моторен свредел- 9023 л, м, т, 9026 а, попълване и отглеждане на двегодишни култури - 9023 л, м, т, о, р, 9026 а, 9022б. 8548 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп [email protected] 2004 Попълване и отглеждане на горски култури - Почвоподготовка за попълване - отваряне на дупки с моторен свредел- 9034 щ, ю, б1, 9099 ж, ю, попълване и отглеждане на двегодишни култури - 9034 ш, щ, ю, б1, 9099 ж, п, ю, 9100 ц, ч. 7347 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2005 Отглеждане на горски култури - първо, второ и трето отглеждане на двегодишни култури - 9103 м, 9104 о, п. 8275 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2006 Попълване и отглеждане на горски култури - Почвоподготовка за попълване - отваряне на дупки с моторен свредел- 9106 к, л, м, ю, 9119 г, попълване и отглеждане на двегодишни култури - 9106 к, л, м, ю, 9119 г, 9117 а, б1, л1, 9119 г 5259 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2007 Попълване и отглеждане на горски култури - попълване и отглеждане на тригодишни култури - 700б, 701 а, 703 в, 719 е 2779 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2008 Отглеждане на горски култури - първо и второ отглеждане на тригодишни култури - 9016 ш, 9036 е1, т1, 9106 х, ц 5545 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Пирдоп 071815151 [email protected] 2009 Попълване и отглеждане на горски култури - попълване и отглеждане на тригодишни култури - 119 м, 120 л, 121 т, 173 ж, 174 г, 330 з 10671 Открит конкурс
28.02.2020
16.03.2020 16.03.2020
ДГС Първомай [email protected] 2000 I.ПОДГОТОВКА НА ПОЧВАТА ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ - пролет 2020г. - 10 дка на стойност 2472, 73лв. без ДДС.II.Залесяване - пролет 2020г. -18 дка на стойност 1501, 30 лв.без ДДС.III.ПОПЪЛВАНЕ - пролет 2020г. - 53, 4 дка на стойност 4527, 20 лв. без ДДС.IV. ПОПЪЛВАНЕ НА КУ 17705 Открит конкурс
06.02.2020
24.02.2020 24.02.2020
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2001 залесяване-104дка, попълване култури-4дка, отглеждане култури-323дка, почистване на сечища-49, 5дка, ръчни тераси-49, 5дка, 43455 Открит конкурс
28.01.2020
14.02.2020 14.02.2020
ДГС Радомир 0777 8 21 42 [email protected] 2002 Събиране на жълъд от повърхността на земята, Почистване на площи от храсти, издънки и др., чрез изсичането и събирането им на купчини или пояси, Отчимяване на чим от обикновени треви – с разрохкване, Пренасяне на дъбов жълъд с кофа до 100 м, Сеене в гнезда(к 12456 Открит конкурс
18.09.2020
05.10.2020 05.10.2020
ДГС Разлог [email protected] 2003 Отгледни мероприятия в семепроизводствени градини - отд. 241 "а" - 19 дка. 3463 Открит конкурс
17.07.2020
05.08.2020
ДГС Рилски манастир 2001 1.попълване на култури-27 дка-10 800 бр.-временно съхранение на фиданки, садене на фиданки в цепнатини.2.отглеждане на култури:2.1.ръчно плевене и разрохкване на почвата по редовете-30дка, 2.2.окосяване на плевели с коса-30, 2.3.поливане на топола-390 дка 14209 Открит конкурс
12.02.2020
28.02.2020 28.02.2020
ДГС Рилски манастир 2003 1.почвоподготовка-10 дка:1.1.ръчно почистване на площи за залесяване -3дка, 1.2.направа на тераси с ръчни интсрументи-4000 лм2.залесяване - 10 дка:2.1.съхранение на фиданки-4000 бр., 2.2.ръчно садене на фиданки в цепнатини-4000 бр.3.отглеждане на култури-20 6335 Открит конкурс
21.02.2020
09.03.2020 09.03.2020
ДГС Рилски манастир 2004 1.почвоподготовка-20 дка:1.1.направа на тераси с ръчни интсрументи-8000 лм2.залесяване - 20 дка:2.1.съхранение на фиданки-7000 бр., 2.2.ръчно садене на фиданки в цепнатини-7000 бр.3.отглеждане на култури-40 дка:3.1.първо отгл.-ръчно плевене и разрохкване н 11541 Открит конкурс
21.02.2020
09.03.2020 09.03.2020
ДГС Рилски манастир 2005 1.почвоподготовка-17 дка:1.1.ръчно почистване на площи за залесяване -8дка, 1.2.направа на тераси с ръчни интсрументи-6800 лм2.залесяване - 17 дка:2.1.съхранение на фиданки-5950 бр., 2.2.ръчно садене на фиданки в цепнатини-5950 бр.3.отглеждане на култури-34 10392 Открит конкурс
21.02.2020
09.03.2020 09.03.2020
ДГС Рилски манастир 2007 отглеждане на млади насаждения без материален добив-осветление-10 дка 441 Открит конкурс
10.09.2020
30.10.2020 30.10.2020
ДГС Рилски манастир 070542040 2006 1.почвоподготовка:1.1.ръчно почистване на площи-5 дка. 1.2.направа на опростена почвоподготовка-25000лм.2.залесяване-ръчно сеене на семена в гнезда-50 дка. 14545 Открит конкурс
02.09.2020
06.10.2020 06.10.2020
ДГС Рилски манастир 070542040 2009 1.почвоподготовка есен 2020 г.: ръчно почистване на площи-3 дка., направа на тераси - 8000 лм, 2.залесяване пролет 2021 год.- съхранение на фиданки-6600бр., садене на фиданки-6600 бр.3.отглеждане на едногодишна култура-първо-ръчно плевене и разрохкване на по 9912 Открит конкурс
23.09.2020
08.10.2020 08.10.2020
ДГС Сандански [email protected] 2030 Семесъбиране, почвоподготовка и залесяване 9600 Открит конкурс
19.08.2020
08.09.2020
ДГС Симитли 0748 7 21 96 [email protected] 2001 Залесяване, попълване и отглеждане на горски култури 53587 Открит конкурс
24.02.2020
20.02.2020 20.02.2020
ДГС Симитли [email protected] 2005 Почистване на площи за залесяване, почвоподготовка, залесяване и отглеждане на горски култури. 73492 Открит конкурс
06.10.2020
21.10.2020 21.10.2020
ДГС Сливница [email protected] 2001 Попълване на култури чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини, временно съхранение на фиданки, първо и второ отглеждане на 3- год. култури 5019 Открит конкурс
11.03.2020
02.03.2020
ДГС Сливница [email protected] 2002 Попълване на култури чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини - пролет 2020 год., временно съхранение на фиданки, първо и второ отглеждане на 5 годишни култури. 1522 Открит конкурс
11.03.2020
02.03.2020
ДГС Сливница [email protected] 2003 Попълване на култури чрез ръчно садене на фиданки в цепнатини - пролет 2020 год., временно съхранение на фиданки и първо и второ отглеждане на 4 год. култури 15711 Открит конкурс
11.03.2020
02.03.2020
ДГС Сливница [email protected] 2004 Попълване на култури чрез ръчно садене на фиданки в дупки - пролет 2020 год., временно съхранение на фиданки и първо и второ отглеждане (зазимяване) на 2 годишни култури. 8130 Открит конкурс
11.03.2020
02.03.2020
ДГС Сливница 0889206782 [email protected] 2006 1.Направа на площадки с ръчни инструменти - есен 2020 год., 2. Ръчно садене на фиданки в цепнатини - есен 2020 год и временно съхранение на фиданки. 7302 Открит конкурс
09.09.2020
28.09.2020
ДГС Сливница 0889206782 [email protected] 2007 1. Семесъбиране в семепроизводствени насаждения - есен 2020 г., 2. Опростена подготовка на почвата - есен 2020 г., 3. Залесяване чрез сеене на семена в гнезда (копки) - есен 2020 г. и пренасяне на дъбов жълъд с кофа до 100 м. 13877 Открит конкурс
09.09.2020
28.09.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2004 Почистване - 46, 9 дкаПочвоподготовка - 46, 9 дкаЗалесяване - 46, 9 дкаПърво отглеждане - 46, 9 дкаКосене - 46, 9 дкаВторо отглеждане - 46, 9 дка 20352 Открит конкурс
21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2005 Попълване - 29, 5 дкаПърво отглеждане - 105, 42 дкаКосене - 105, 42 дкаВторо отглеждане - 101, 00 дка 6403 Открит конкурс
21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София [email protected] 2006 Попълване - 38, 6 дкаПърво отглеждане - 105, 0 дкаКосене - 105 дка 6622 Открит конкурс
21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2007 Попълване - 57, 33 дкаПърво отглеждане - 93, 50 дкаКосене - 93, 50 дкаВторо отглеждане - 89, 50 дка 9246 Открит конкурс
21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2008 Попълване - 31, 29 дкаПърво отглеждане - 110, 5 дкаКосене - 110, 5 дкаВторо отглеждане - 37, 6 дка 11598 Открит конкурс
21.02.2020
10.03.2020 10.03.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2009 Семесъбиране-здб, цр-575 кг, Почистване площи за залесяване - 50 дка, Почвоподготовка - 50 дка, Залесяване чрез сеене - 50 дка, Първо отглеждане - 25 000 л.м., Изрязване на плевели - 50 дка 19920 Открит конкурс
03.09.2020
18.09.2020 18.09.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2010 Почистване на площи за залесяване - 44, 5 дка, Почвоподготовка - 44, 5 дка, Залесяване - 44, 5 дка, Отглеждане - 44, 5 дка. 24802 Открит конкурс
03.09.2020
18.09.2020 18.09.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2011 Почистване на площи за залесяване - 36, 8 дка, Почвоподготовка - 36, 8 дка, Залесяване - 36, 8 дка, Отглеждане - 36, 8 дка. 18289 Открит конкурс
03.09.2020
18.09.2020 18.09.2020
ДГС София 029818563 [email protected] 2012 Отглеждане на млади насаждения без материален добив - 34 дка 1779 Открит конкурс
15.10.2020
30.10.2020 30.10.2020
ДГС Струмяни 07434 31 19 [email protected] 2021 I.ПОЧВОПОДГОТОВКА(МЕХАНИЗИРАНА)-ЕСЕН 2020год.1.Изкореняване на пънове2.Избутване на изкоренените пънове3.Подравняване на изкоренените площиII.ЗАЛЕСЯВАНЕ(ЕСЕН)-2020год.1.Направа на дупки с тракторен свредел-80/802.Ръчно садене на топола в дупки80/80/80 10925 Открит конкурс
11.09.2020
29.09.2020 29.09.2020
ДГС Трън 07731 2136 [email protected] 2001 Възлагане на лесокултурна дейност – отглеждане на горски култури в обект № 2001, подотдели: 159н, землище на с. Стайчовци, 297а, землище на с. Глоговица, 455р, 455ф, 484д, землище на с. Видрар, 468р, 469д, 469е, 469л, землище на с. Горочевци, общ. Трън 6976 Открит конкурс
25.02.2020
12.03.2020 12.03.2020
ДГС Трън 07731 2136 [email protected] 2002 Възлагане на лесокултурна дейност – попълване и отглеждане на горски култури в обект № 2002, подотдел 495ф, землище на с. Докьовци, общ. Трън 5721 Открит конкурс
25.02.2020
12.03.2020 12.03.2020
ДГС Трън 07731/2136 [email protected] 2003 Възлагане на лесокултурна дейност - механизирани дейности по производство на посадъчен материал в обект № 2003, подотдел 199-6 (Държавен горски разсадник „Блато”), землище на гр. Трън, общ. Трън 1281 Открит конкурс
29.04.2020
15.05.2020 15.05.2020
ДГС Трън 07731 21 36 [email protected] 2004 Възлагане на лесокултурна дейност - семесъбиране в семепроизводствени насаждения, почистване на площи за залесяване, опростена почвоподготовка и залесяване чрез сеене на семена в обект № 2004, подотдели: 147е, землище на с. Еловица, 179щ, землище на с. Бо 12324 Открит конкурс
23.09.2020
07.10.2020 07.10.2020