1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОДЕЙНОСТИДейност

Дейност


„Югозападно държавно предприятие” ДП е създадено на основание чл. 163 от Закона за горите, във връзка със Заповед № РД 49-106 от 13.04.2011 г. и Заповед № РД 49-210 от 04.06.2011 г. на Министъра на земеделието и храните. Предприятието е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията на 08.07.2011 г. с предмет на дейност: 
 
• изпълнение на горскостопанските планове за горските територии – държавна собственост; 
• изпълнение на ловностопанските планове в държавните ловни стопанства и в държавните горски стопанства; 
• изпълнение на поддържащи и/или възстановителни дейности в горски територии – държавна собственост, предвидени в планове за управление на защитени територии; 
• организиране и провеждане на мероприятия по защита на горските територии – държавна собственост; 
•  организиране и провеждане на противоерозионни мероприятия; 
• поддържане разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях; 
• организиране и възлагане на проектирането и строителството в горите и земите в горските територии – държавна собственост; 
• създаване на нови гори върху земеделски територии; 
• опазване на горските територии – държавна собственост; 
• предоставяне и извършване на обществени услуги; 
• други дейности, незабранени от закона, както и такива, възложени му от министъра на земеделието и храните или въз основа на договор.