1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 21.11.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „ Извършване на текущ ремонт на сграда на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград, находяща се в гр. София, ул. „Аксаков“ №14“
Валидна до (вкл.): 21.11.2018
ЮЗДП - Дата на обявата: 16.11.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: “Текущ ремонт на административната сграда на Териториално поделение „Държавно горско стопанство - Трън”
Валидна до (вкл.): 16.11.2018
ЮЗДП - Дата на обявата: 14.11.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Доставка и монтаж на мълниеприемници с изпреварващо действие, част от мълниезащитната система на 5/пет / броя пожаронаблюдателни кули, находящи се в териториалният обхват на ТП „ДГС Благоевград”, ТП „ДГС Сандански”, ТП „ДГС Катунци”, ТП „ДГС Гоце Делчев” и ТП „ДГС Елешница”, принадлежащи към териториалния обхват на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград”.
Валидна до (вкл.): 14.11.2018
ЮЗДП - Дата на обявата: 14.11.2018
Преписка ID: 02724-2017-0021
Предмет: „Извършване на текущ ремонт на „Бюфет“, предоставен с Договор № ПО-01-78/24.08.2018 г. за временно възмездно ползване, находящ се в гр. София, ул. „Антим I“ №17“.
Валидна до (вкл.): 14.11.2018