1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 05.07.2019
Преписка ID: 05 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез финансов лизинг на 3 броя нови трактори за нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 08.07.2019
Преписка ID: 02724-2019-0057 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка чрез закупуване на продукти за растителна защита за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП” по две обососбени позиции: Обособена позиция №1: Продукти за въздушно пръскане, Обособена позиция №2: Продукти за извършване на растителнозащитни мероприятия с наземна техника“
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.07.2019
Преписка ID: 02724-2019-0058 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: Извършване на групово сертифициране на управлението на горите по FSC и последващи годишни одити за нуждите на „Югозападно държавно предприятие” ДП по обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Сертифициране на териториални поделения на ЮЗДП ДП, обособени в група „Север” и Обособена позиция № 2 - Сертифициране на териториални поделения на ЮЗДП ДП, обособени в група „Юг”.
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.07.2019
Преписка ID: 02724-2019-0059 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Югозападно държавно предприятие ДП”/, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на ЮЗДП ДП”. Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи, тонери за копирни и печатащи устройства, за нуждите на ЮЗДП ДП.”