1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 14.06.2019
Преписка ID: 12 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка, чрез закупуване на 74 броя GPS устройства (или еквивалентни) с инсталирани софтуери за работа в горите и изработване на специализирани цифрови карти с атрибутни данни за нуждите на Централно управление и териториалните поделения на ЮЗДП ДП, гр. Благоевград”
ЮЗДП - Дата на обявата: 11.06.2019
Преписка ID: 11 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Техническо обслужване на товарни автомобили, включващо oсновен, текущ ремонт и профилактика, доставка на резервни части и аксесоари за нуждите на “Югозападно държавно предприятие” ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 05.06.2019
Преписка ID: 05 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Периодична доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за нуждите на Югозападно държавно предприятие ДП”/, по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Доставка на канцеларски материали и принадлежности, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за нуждите на ЮЗДП ДП”. Обособена позиция № 2: „Доставка на канцеларски материали, офис консумативи, тонери за копирни и печатащи устройства, за нуждите на ЮЗДП ДП.”