1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПОДДЪРЖАНЕТО НА ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА В ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ ЮЗДП ДП - БЛАГОЕВГРАД
Изтегли файла!
ДГС / ДЛС
Ключова дума Номер на поръчка
ЮЗДП - Дата на обявата: 13.11.2017
Преписка ID: 13.11 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет:  „Доставка и монтаж за дооборудване на комбинирани багер товарачи, марка TEREX, модел TLB 990 PS, за нуждите на "Югозападно държавно предприятие” ДП”.
ЮЗДП - Дата на обявата: 16.11.2017
Преписка ID: 02724-2017-0192 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Доставка и инсталиране на оборудване за разсадниково производство, включително доставка на консумативи за разсадниково производство за нуждите на ЮЗДП ДП”
ЮЗДП - Дата на обявата: 06.11.2017
Преписка ID: 02724-2017-0184 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Осъществяване на строителен надзор и изготвяне на доклад за оценка на съответствието на инвестиционен проект, по смисъла на Закона за устройство на територията и подзаконовите актове по прилагането му, в процеса на ремонт, реконструкция, проектиране и строителство на сгради, съоръжения, вкл. технико-укрепителни съоръжения, трайни горски пътища и други по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от ЗОП в съответствие с нуждите на „Югозападно държавно предприятие”ДП”0
ЮЗДП - Дата на обявата: 03.11.2017
Преписка ID: 02724-2017-0182 ()
Процедура: Открита процедура
Предмет: „Предоставяне на услуги по застраховане за нуждите на Югозападно държавно предприятие ДП по четири обособени позиции: обособена позиция № 1. „Застраховка на дълготрайни материални активи, в т.ч. сгради, машини, съоржения и оборудване, и стопански инвентар, обособена позиция № 2. „Застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”, „Застраховка „Автокаско” на МПС, доброволна застраховка „Злополука на водача и пътниците ” в МПС, обособена позиция № 3. „Застраховка „Oтговорност, свързана със съхраняване, носене и употреба на огнестрелно оръжие” и обособена позиция № 4.  „Застраховка „Задължителна Трудова Злополука“ и „Живот и злополука” на служителите на ЮЗДП ДП и неговите териториални поделения.”