1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНОВИНИ

ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

16/04/2020

ГОРИТЕ В РИЛА УВЕКОВЕЧЕНИ ВЪВ ФИЛМ ЗА ПИЛИГРИМИТЕ НА BBC2
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

16/04/2020

„ДГС ПЪРВОМАЙ” ПОМАГА ПРИ РАЗНАСЯНЕ НА ПЕНСИИТЕ НА ХОРА В ОТДАЛЕЧЕНИ СЕЛА В ОГРАЖДЕН ПЛАНИНА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

14/04/2020

ИНТЕНЗИВНИ ПРОВЕРКИ И ДЕНОНОЩНИ ДЕЖУРСТВА В РАЙОНИТЕ С ВИСОКА КОНЦЕНТРАЦИЯ НА НАРУШЕНИЯ В ГОРИТЕ НА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

10/04/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДГС КОСТЕНЕЦ” ДАРИХА ХРАНИ НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА ОТ СЕЛАТА ОЧУША И ПОДГОРИЕ
ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

10/04/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

10/04/2020

СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ЮЗДП ДАРЯВАТ 50 000 ЛЕВА ЛИЧНИ СРЕДСТВА В БИТКАТА СРЕЩУ КОРОНАВИРУСА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

08/04/2020

„ДЛС АРАМЛИЕЦ” ПОМАГА НА СОЦИАЛНО СЛАБИ ЖИТЕЛИ НА С. ГОЛЕМА РАКОВИЦА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

06/04/2020

ПРОИЗВОДСТВОТО НА КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ В ЮЗДП НАПРЕДВА С БЪРЗИ ТЕМПОВЕ
ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА „ЮЗДП” ДП

06/04/2020

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
КОНКУРС

06/04/2020

Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Рила” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков” (ТП „ДГС Самоков“),
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/04/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА” ПОМАГАТ НА ВЪЗРАСТНИ ЖЕНИ ОТ С. БОСНЕК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

31/03/2020

ЮЗДП В ГОТОВНОСТ ДА ДОСТАВЯ ХРАНА И ЛЕКАРСТВА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ОТДАЛЕЧЕНИ РАЙОНИ
.ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Бланка

22/03/2020

Бланка декларация за преминаване на КПП-тата на МВР
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

17/03/2020

ЮЗДП ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ГОРСКА МАРКА 8.4 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

16/03/2020

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА РАБОТА В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЮЗДП И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ
ЗАПОВЕД

13/03/2020

Заповед за преустановяване достъпЪт на граждани до офисите на ЦУ към ЮЗДП ДП.
ОБЯВЛЕНИЕ

12/03/2020

На основание заповед № РД-07-65/27.01.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Дикчан” /ТП „ДЛС Дикчан”/.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/03/2020

ЮЗДП ОБСЪДИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БИЗНЕСА, СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА НА ДЪРВЕСИНА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/03/2020

Във връзка със запитвания Югозападното държавно предприятие информира, че на 28 февруари т.г. е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет - доставка чрез финансов лизинг на автомобили по три обособени позиции за нуждите на ЮЗДП. Решението за прекратяване на процедурата е публикувано на интернет страницата на предприятието в секция Профил на купувача – Открити процедури.
1  2   3  4  5