1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНОВИНИ

КОНКУРС

06/04/2020

Kонкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) „Рила” в района на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Самоков” (ТП „ДГС Самоков“),
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/04/2020

СЛУЖИТЕЛИ НА „ДЛС ВИТОШКО-СТУДЕНА” ПОМАГАТ НА ВЪЗРАСТНИ ЖЕНИ ОТ С. БОСНЕК
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

31/03/2020

ЮЗДП В ГОТОВНОСТ ДА ДОСТАВЯ ХРАНА И ЛЕКАРСТВА НА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В ОТДАЛЕЧЕНИ РАЙОНИ
.ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

25/03/2020

ОТНОСНО: Процедури по реда на Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Бланка

22/03/2020

Бланка декларация за преминаване на КПП-тата на МВР
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

17/03/2020

ЮЗДП ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ГОРСКА МАРКА 8.4 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

16/03/2020

ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА РАБОТА В ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЮЗДП И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ
ЗАПОВЕД

13/03/2020

Заповед за преустановяване достъпЪт на граждани до офисите на ЦУ към ЮЗДП ДП.
ОБЯВЛЕНИЕ

12/03/2020

На основание заповед № РД-07-65/27.01.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Дикчан” /ТП „ДЛС Дикчан”/.
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

12/03/2020

ЮЗДП ОБСЪДИ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА БИЗНЕСА, СВЪРЗАНИ С ПАЗАРА НА ДЪРВЕСИНА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

02/03/2020

Във връзка със запитвания Югозападното държавно предприятие информира, че на 28 февруари т.г. е прекратена процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет - доставка чрез финансов лизинг на автомобили по три обособени позиции за нуждите на ЮЗДП. Решението за прекратяване на процедурата е публикувано на интернет страницата на предприятието в секция Профил на купувача – Открити процедури.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

28/02/2020

ЮЗДП ПРОДЪЛЖАВА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ГОРСКИ ПЪТИЩА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

27/02/2020

„ДГС ПЪРВОМАЙ” СЕ ОБЕДИНЯВА С ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЮЗДП В ПЕТРИЧ
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

19/02/2020

Във връзка със запитвания относно предложение за преструктуриране на две държавни горски стопанства на територията на Община Петрич, ЮЗДП предоставя следната информация:
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

17/02/2020

„ДГС КОСТЕНЕЦ” СЕ СЛИВА С ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ НА ЮЗДП В ИХТИМАН
КОНКУРС

11/02/2020

„ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ“ ДП, гр. БЛАГОЕВГРАД обявява конкурс за стипендианти за 2020 г.
СПИСЪК

06/02/2020

Списък на допуснатите и недопуснатите класирани имоти на първия етап
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

03/02/2020

ЗАПАЛИХА СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ НА „ДГС ЕЛЕШНИЦА”
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

29/01/2020

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРЕДСТАВЯ КАТО ЛОВНА ДЕСТИНАЦИЯ НА ИЗЛОЖЕНИЕТО ”JAGD & HUND” В ДОРТМУНД
ЗАПОВЕД

24/01/2020

Груповият лов на дива свиня се удължава до 16.02.2020 г.
1   2  3  4