1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНОВИНИ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

06/12/2019

ДВА НОВИ СЛУЧАЯ НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПРИ ДИВИ СВИНЕ В ЮЗДП
ИНФОРМАЦИЯ

03/12/2019

ЮЗДП ПОЛУЧИ КАТО ДАРЕНИЕ ОТ КИТАЙСКА ФИРМА СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОТКРИВАНЕ НА ГОРСКИ ПОЖАРИ
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

02/12/2019

НАД 650 ДКА УВРЕДЕНИ ГОРИ В ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000 ЗАЛЕСЯВА ЮЗДП ДО КРАЯ НА ГОДИНАТА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/11/2019

НОВИ ОГНИЩА НА АФРИКАНСКА ЧУМА ПРИ ДИВИ СВИНЕ В ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

21/11/2019

ЗАПОЧВА ГРУПОВАТА СЕРТИФИКАЦИЯ ПО FSC В ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
ИЗВЕСТИЕ

21/11/2019

Публично известие за предварителния одит по FSC
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

18/11/2019

НОВИ ДОБРОВОЛЧЕСКИ АКЦИИ ПО ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
ОБЯВЛЕНИЕ

18/11/2019

На основание заповед № РД-07-990/17.09.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 8 (осем) години на части от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Тетевен” /ТП „ДГС Тетевен”/.
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

13/11/2019

ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2020 Г. ПРЕДСТАВИ ЮЗДП ПРЕД БИЗНЕСА
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

11/11/2019

РЪКОВОДСТВОТО НА ЮЗДП ЩЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА С БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОРСКИЯ СЕКТОР
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

08/11/2019

БИЗНЕСЪТ ПОМАГА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УВРЕДЕНИ ГОРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

31/10/2019

НАД 10 000 КОНТЕЙНЕРНИ ФИДАНКИ ОСИГУРИ ЮЗДП ЗА ПРИРОДОЗАЩИТНИ ИНИЦИАТИВИ
ОБЯВЛЕНИЕ

31/10/2019

На основание заповед № РД-49-361/23.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” (ТП ДГС Самоков).
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

28/10/2019

Нов пожар над с. Бойка, в района на "ДГС Елешница"
СЪОБЩЕНИЕ

28/10/2019

ДО СДРУЖЕНИЕ НА ДЪРВОДОБИВНИТЕ И ДЪРВОПРЕРАБОТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЮГОЗАПАД
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/10/2019

ОТ 40 ДО 60 ЛЕВА Е ЦЕНАТА НА ШИРОКОЛИСТНИТЕ ДЪРВА, ЗАКУПЕНИ ОТ ВРЕМЕНЕН СКЛАД В ГОРАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЮЗДП
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

22/10/2019

ЮЗДП СЪОРГАНИЗАТОР НА НАЦИОНАЛНАТА СРЕЩА ПО ГОРСКА ПЕДАГОГИКА В БЪЛГАРИЯ
ОБЯВА

17/10/2019

На основание заповед № РД-07-929/30.08.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлени имоти /ПИ/ в горски територии – частна държавна собственост, находящи се в землището на с. Борово, ЕКАТТЕ 05606, община Гоце Делчев, ТП „ДГС Гоце Делчев”
СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

15/10/2019

ЮЗДП ПОДКРЕПИ ОСМИЯ ФЕСТИВАЛ НА КЕСТЕНА
ПРЕСИНФОРМАЦИЯ

11/10/2019

ДОБРИ ПРАКТИКИ В ПРЕВЕНЦИЯТА СРЕЩУ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ ПРЕДСТАВИ ЮЗДП ПРЕД ЧУЖДИ ЕКСПЕРТИ
1   2  3  4