1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


12/03/2020

 

На основание заповед № РД-07-65/27.01.2020 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 (три) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Дикчан” /ТП „ДЛС Дикчан”/.

Предмет на търга: Урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII от кв. 62 по плана на с. Сатовча, обл. Благоевград, с площ от 2020 кв.м., ведно с построената в него сграда – дърводелска работилница, със застроена площ (ЗП) от 320 кв.м. и разгъната ЗП от 520 кв.м., съгласно скица № 135/29.03.2019 г., издадена и презаверена от Община Сатовча.

      Началната месечна наемна цена е в размер на 490,00 (четиристотин и деветдесет) лева без ДДС, определена съгласно експертна оценка, изготвена от „Явлена-Благоевград” ООД, с лицензирани експерти Илинка Митева и Гергана Иванчева, със сертификати за оценка на недвижими имоти с рег. №№ 100100568/14.12.2009 г. и 100100570/14.12.2009 г., издадени от „Камарата на независимите оценители в България”.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДЛС Дикчан” или по банков път, по сметка: BIC:CECBBGSF, IBAN:BG58 CECB 9790 50F8 0305 00, ЦКБ АД Клон Благоевград в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

    Място за закупуване на тръжната документация: в деловодството на ТП „ДЛС Дикчан”, с адрес: с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов“ № 39, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на  ТП „ДЛС Дикчан” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

     Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДЛС Дикчан”.

     Търгът ще се проведе на 16.04.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДЛС Дикчан” с адрес: с. Сатовча, обл. Благоевград, ул. “Тодор Шопов“ № 39.

      В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 07.05.2020 г. от 10:30 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обектите, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.