1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


17/02/2020

 Държавно горско стопанство Костенец“ престава да съществува като самостоятелно териториално поделение на Югозападното държавно предприятие от 1 май т.г., а дейността му преминава към съседното „Държавно горско стопанство Ихтиман”. Обединението на двете стопанства има за цел намаляване на административно-управленските разходи и оптимизиране на вътрешната структура на персонала за ефективно изпълнение на заложените горскостопански дейности.

Към момента „ДГС Костенец“ стопанисва едва 4 538 хектара /25 %/ държавни горски територии, които са силно разпокъсани. Останалите 75 % са общинска, частна и др. собственост, което затруднява ефективното опазване и управление на горския ресурс.

 С преструктурирането общо 20 059 хектара държавни гори в землищата на 24 населени места вече ще се стопанисват от окрупненото „ДГС Ихтиман”. Средногодишното ползване на дървесина по горскостопански план е в размер на 32 635 куб. метра лежаща маса. Обемът и видът на горскостопанските мероприятия ще се запазят, като едновременно с това ще бъдат обезпечени с ресурс дърводобивните и дървопреработвателни фирми, регистрирани на територията на съответните общини.