1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


19/12/2019

 ОБЯВЛЕНИЕ

 

      На основание заповед № РД-49-406/04.12.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Добринище” (ТП ДГС Добринище).

      Предмет на търга:

     Поземлен имот с идентификатор 21498.111.29 по КККР на гр. Добринище, общ. Банско, обл. Благоевград, с площ 744 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, съгласно скица                                              № 15-689124-30.07.2019 г., ведно с построената едноетажна сграда, полумасивна конструкция, с идентификатор 21498.111.29.1, със застроена площ 318,00 кв.м.,                            с предназначение: складова база, склад, построена през 1986 г., с адрес гр. Добринище, ул. „Александър Стамболийски“ № 54, съгласно акт за частна държавна собственост № 3455/21.06.2019 г., утвърден от областния управител на област Благоевград.

      Началната тръжна цена е в размер на 92 000,00 (деветдесет и две хиляди) лева без ДДС, определена съгласно пазарна оценка, изготвена от Илинка Митева и Гергана Иванчева, притежаващи сертификати за оценителска правоспособност, с рег. номер 100100568/14.12.2009 г. и      рег. номер 100100570/14.12.2009 г., издадени от Камарата на независимите оценители в България.

     Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, вносима по банкова сметка IBAN: BG 14BPBI79221020059701, BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД.

      Документацията може да се получи от деловодството на Централното управление (ЦУ) на ЮЗДП всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й.

     Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозира в деловодството на ЦУ на ЮЗДП всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

     Депозитът за участие в търга в размер на 300,00 (триста) лева, вносим по банков път, по сметка: IBAN: BG 14BPBI79221020059701 , BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

    Оглед на сградата може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на  ТП „ДГС Добринище“.

    Търгът ще се проведе на 23.01.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ЦУ на ЮЗДП с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора“ № 18.

    При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на 13.02.2020 г. от 10:30 часа в административната сграда на ЦУ на ЮЗДП.

    Оглед на обекта, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 16:30 часа всеки работен ден в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг.