1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


11/12/2019

 

·      На територията на стопанството няма сърни и никога не е имало, основен вид дивеч е еленът лопатар

 

Всички дейности на територията на „Държавно ловно стопанство Кричим” се извършват съобразно действащото законодателство и подзаконовите нормативни актове. Няма нарушения нито при ползването и продажбата на дървесина, нито при ползването и продажбата на жив дивеч и дивечово месо. Това са заключенията на 7-членна комисия от представители на Икономическа полиция към ОД МВР Пловдив, инспектори от Регионална дирекция по горите – Пловдив и експерти от ЮЗДП, извършили проверка по документи и на терен в „ДЛС Кричим”. Инспекцията беше разпоредена от директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов, във връзка с публикации в електронни медии с твърдения за незаконни дейности в стопанството.

На територията на „ДЛС Кричим” няма сърни и никога не е имало. Единствените сърни, които могат да бъдат видяни, са по стените в антрето на царския дворец във вид на трофеи, които са отстреляни до 30-те години на миналия век някъде из Европа и в България.

Основният вид дивеч в района на стопанството е еленът лопатар, чийто запас многократно надвишава стопански допустимия. При пролетната таксация през месец март т.г. са отчетени 426 броя, като в това число не влизат новородените през 2019 г. повече от 110 бебета лопатари. Като съпътстващ вид дивеч в ловното стопанството живеят и повече от 60 муфлона. Високата численост на животните на малка площ влошава тяхното физическо и физиологическо състояние. Непровеждането на систематичен подборен отстрел през годините назад е довело и до драстично влошаване на трофейните качества на мъжките индивиди.

Освен преживните бозайници, в стопанството преди години са неправомерно внесени диви свине, които успешно се размножават, като нанасят щети на парковата растителност, увреждат съоръженията, земеделската продукция и нападат малките на останалите видове дивеч.

За да осигурим комфорт на лопатарите в стопанството, се налага техният брой да бъде сведен до около 150 индивида. На тази база имаме определен план за ползване от 205 животни за ловен сезон 2019/2020 г. Политиката на ЮЗДП е ползването да става чрез разселване на уловен жив дивеч в природата. Това е регламентирано в Закона за лова и опазване на дивеча и правилника за неговото приложение, на базата на които е изготвен ценоразпис, одобрен от министъра на земеделието, храните и горите.

По отношение продажбата на дивечово месо: В ценоразписа за ловен туризъм е регламентирана и продажбата на дивечово месо. При проверката се установи, че за всички продадени живи животни и дивечово месо има налични финансово-отчетни документи, както и разрешителни за отстрел. Общото количество на продаденото дивечово месо от елен лопатар е 493 кг. и от дива свиня 207 кг. Не е установено наличие на дивечово месо на склад. Ветеринарно-медицинското обслужване на животните в стопанството, както и първичният преглед на дивечовото месо се извършва от правоспособен ветеринарен лекар по договор №1/15.02.2019 г. съобразно изискванията на нормативната уредба.

Във връзка с изведени в някои публикации твърдения за „стрелби, хайки и проникване на автомобили в територията на ловното стопанство през нощта”, проверката не установи доказателства за подобни действия. Охраната на стопанството е поверена на фирма „ВТА Секюрити” ООД със сключен договор № ПО-03-31/10.07.2019 г. и се извършва с постоянно физическо присъствие и денонощно видеонаблюдение от страна на фирмата изпълнител.

По отношение продажбата на дърва: При приемане на обекта Кричим от Югозападното държавно предприятие в края на 2018 г. в наличност имаше 500 пространствени кубически метра дървесина, добивана в предишни години. През 2019 г. е извършвано ползване на дървесина в съответствие с действащия горскостопански план. Към момента добив се извършва в два обекта, за които има издадени позволителни за сеч и надлежно оформени досиета към тях, показва проверката. Добитата дървесина се продава по утвърден ценоразпис, като купувачи са физически и юридически лица, подали заявление в деловодството на ТП „ДЛС Кричим”. Проверени са издадените превозни билети, фактури и постъпилите заявления за закупуване на дървесина. Не е установено незаплатена извозена дървесина, както и неправомерно предоставена на юридически и физически лица.

 

Вместо заключение: Само за година Югозападното държавно предприятие е инвестирало около 360 000 лева за закупуване на техника, ремонт и поддръжка на сградния фонд на територията на „ДЛС Кричим”.