1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


31/10/2019

      На основание заповед № РД-49-361/23.10.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Самоков” (ТП ДГС Самоков).

      Предмет на търга:

     Поземлен имот с идентификатор 46067.2.302 по КККР на с. Маджаре, общ. Самоков, обл. София, одобрени със Заповед РД-18-11/19.02.2008 г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ от 912 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м), съгласно скица № 15-59327/25.01.2019 г., издадена от СГКК-Софийска област, ведно с построената в него двуетажна сграда с идентификатор 46067.2.302.1, с предназначение: административна, делова сграда, със застроена площ от 241 кв.м, съгласно акт за частна държавна собственост № 5508/15.11.2018 г., утвърден от областния управител на Софийска област. 

     Началната тръжна цена е в размер на 83 200,00 (осемдесет и три хиляди и двеста) лева без ДДС, определена съгласно пазарна оценка, изготвена от Илинка Митева и Гергана Иванчева, притежаващи сертификати за оценителска правоспособност, с рег. номер 100100568/14.12.2009 г. и рег. номер 100100570/14.12.2009 г., издадени от Камарата на независимите оценители в България.

     Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, вносима в касата на ТП ДГС Самоков с адрес: гр. Самоков 2000, бул. „Софийско шосе” № 20 или по банкова сметка: IBAN: BG 14BPBI79221020059701, BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД.

     Документацията може да се получи от деловодството на ТП ДГС Самоков всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й.

      Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозира в деловодството на ТП ДГС-Самоков всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

        Депозитът за участие в търга е в размер на 4 160,00 (четири хиляди сто и шестдесет) лева, вносим в касата на ТП ДГС Самоков или по банков път, по сметка: IBAN: BG 14BPBI79221020059701 , BIC: BPBIBGSF, банка: „ЮРОБАНК България“ АД, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

        Оглед на сградата може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на ТП ДГС Самоков.

        Търгът ще се проведе на 03.12.2019 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП ДГС-Самоков с адрес гр. Самоков 2000, бул. „Софийско шосе” № 20.

       При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на 23.12.2019 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП ДГС Самоков.

        Оглед на обекта, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг.