1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниСЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ

СЪОБЩЕНИЕ ДО МЕДИИТЕ


30/09/2019

 От утре - 1 октомври, Югозападното държавно предприятие започва прием на документи за закупуване на поземлени имоти в горски територии, собственост на физически лица. През 2016 г. процедурата беше обявена за първи път и предизвика изключително голям интерес. Целта е към държавните гори да бъдат присъединени малки горски имоти, които не могат да бъдат стопанисвани и поддържани в добро състояние от настоящите им собственици. Общата площ на поземлените имоти, които могат да бъдат предложени от един и същ собственик, не може да надхвърля 50 дка в рамките на една процедура.

Предвидено е да отпадне изискването за представяне на таксационни описания на подотделите, включени в предлаганите от заявителите имоти. С цел намаляване на административната тежест, тази информация ще се изисква по служебен път от съответното държавното горско или държавното ловно стопанство, в чийто обхват попада предлагания за продажба имот. За улеснение на заявителите, ценовото предложение се предлага да бъде по образец.

Собствениците, които желаят да предложат притежаваните от тях имоти за закупуване от държавата, подават заявление, с изискуемите  към него документи до ЦУ на „ЮЗДП“ ДП или до териториалното поделение, в чийто обхват се намира имотът до 15 януари 2020 г. След това ще бъде извършено разглеждане, последващо оценяване и класиране на постъпилите предложения.

 Заявлението е по образец, фигуриращ под Приложение № 1 към публикуваните  правила в интернет страницата на „ЮЗДП” ДП гр. Благоевград и неговите териториални поделения – държавните горски и ловни стопанства. За улеснение на собствениците е изготвен образец на ценово предложение, Фигуриращо под Приложение 2 към правилата.

ЮЗДП няма да закупува поземлени имоти в горски територии, които са собственост на общини, юридически организации и сдружения, имоти, които са били предмет на договор за замяна между държавата и физически или юридически лица, както и земеделски територии, придобили характеристика на гора по смисъла на Закона за горите.


ЗАПОВЕД

ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН/И ИМОТ

Информация за единицните цени на сключените сделки при закупуване на горски територии - собственост на физически лица, от държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите през 2016-2017 г. 


Телефони за контакти
инж.Василий Маринковски- 0889 318 096
инж.Анелия Иванова-0884 705 632
Всеки работен ден от 09 до 16 часа