1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


05/08/2019

На основание заповед № РД-07-692/05.07.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се открива процедура за провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, на поземлен имот /ПИ/ в горска територия –  частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” /ТП „ДГС Гоце Делчев”/.

          Предмет на търга: ПИ с идентификатор 38666.12.9, с площ 0,300 дка, находящ се в землището на с. Корница, ЕКАТТЕ 38666, община Гоце Делчев, обл. Благоевград.

Началната годишна наемна цена е в размер на 200,00 (двеста) лева без ДДС, определена съгласно заповед № РД 49-157/21.06.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

          Депозитът  за участие в търга е в размер на 50,00 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Гоце Делчев” или по банкова сметка в „Централна кооперативна банка” АД: IBAN: BG74 CECB 9790 10F4 5419 00,  BIC: CECBBGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

         Закупуване на тръжна документация в деловодството на ТП „ДГС Гоце Делчев”, с адрес: гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. “Скопие“ № 2, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

          Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДГС Гоце Делчев” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

          Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДГС Гоце Делчев”.

         Търгът ще се проведе на 09.09.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Гоце Делчев”, с адрес: гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, ул. “Скопие“ № 2.

В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 01.10.2019 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.