1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


03/07/2019

        На основание заповед № РД-49-165/27.06.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите се открива търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” (ЮЗДП) гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Кресна” (ТП „ДГС Кресна“).

       Предмет на търга:

       Едноетажна сграда, работническо общежитие, с площ 114 кв.м., построена 1960 г., находяща се в поземлен имот № 000793, в землището на с. Влахи, община Кресна, обл. Благоевград, съгласно Акт за ЧДС № 2765/09.08.2013 г.

      Не е предмет на търга поземленият имот, в който е  построена описаната сграда. 

      Началната тръжна цена е в размер на 4 800,00 (четири хиляди и осемстотин) лева без ДДС, определена съгласно пазарна оценка, изготвена от Илинка Митева и Гергана Иванчева, притежаващи сертификати за оценителска правоспособност, с рег. номер 100100568/14.12.2009 г. и рег. номер 100100570/14.12.2009 г. от „Камарата на независимите оценители в България“.

        Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00 (сто) лева, невъзстановима, вносима в касата на ТП „ДГС Кресна“ с адрес: гр. Кресна, ул. „Македония“ № 198 или по банкова сметка: IBAN: BG46CECB979010F4878800, BIC:CECBBGSF, банка: Централна кооперативна. Документацията може да се получи от деловодството на ТП „ДГС Кресна“ всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й.

       Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи се депозира в деловодството на ТП „ДГС Кресна“ всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

         Депозитът за участие в търга е в размер на 100,00 (сто) лева, вносим в касата на ТП „ДГС Кресна“ или по банков път, по сметка: IBAN: BG46CECB979010F4878800, BIC:CECBBGSF, банка: Централна кооперативна, в срок до деня, предхождащ провеждането на търга.

          Оглед на сградата може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация и в присъствието на представител на ТП „ДГС Кресна“.

Търгът ще се проведе на 07.08.2019 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Кресна“ с адрес гр. Кресна, ул. ”Македония” № 198. 

Повторен търг ще се проведе на 29.08.2019 г. от 10:30 часа в административната сграда на ТП „ДГС Кресна“. Оглед на обекта, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 09:00 часа до 17:00 часа всеки работен ден в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг.