1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


13/03/2019

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание заповед № РД-07-143/07.02.2019 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на поземлен имот (ПИ) в горска територия – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящ се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство София”(ДГС София).

Предмет на търга:

ПИ с идентификатор 68134.8228.992 и с площ 203,268 дка, в землището на гр. София, ЕКАТТЕ 68134, Столична община – район Кремиковци.

Имотът се отдава под наем за косене и пашуване на пасищни селскостопански животни.

Началната годишна наемна цена е в размер на 1956,00 (хиляди деветстотин петдесет и шест) лева без ДДС, определена съгласно заповед № РД 49-11/31.01.2019 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

    Депозитът  за участие в търга е в размер на 100,00 (сто) лева, вносим по банков път по сметка на ТП „Държавно горско стопанство София“, а именно: ЕКСПРЕСБАНК: IBAN: BG 40 TTBB 9400 1528 5085 94,  BIC: TTBBBG22, в срок до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга. 

    Закупуване на тръжна документация в деловодството на ТП „Държавно горско стопанство София“, с адрес: гр. София, община Столична, обл. София-столица, ул. „Аксаков” № 14, ет. 4, в размер на 20,00 (двадесет) лева.

    Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДГС София”, всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

    Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП  „ДГС София”.

    Търгът ще се проведе на 17.04.2019 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС София“, с адрес:  гр. София, община Столична, обл. София-столица, ул. „Аксаков” № 14, ет. 4.

    В случай че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 08.05.2019 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.