1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниКОНКУРС

КОНКУРС


06/08/2018

 


 

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министър на земеделието, храните и горите

ЗАПОВЕД

РД 48-70

София, 31.07.2018 г.

         На основание чл. 36б, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), чл.31б от Правилника за прилагане на ЗЛОД и Заповед № РД 48-45/08.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите

 

НАРЕЖДАМ:

         І. Да се проведе конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в дивечовъден участък (ДУ) Пиляфа” в района  на дейност на териториално поделение „Държавно горско стопанство Сандански” („ДГС Сандански“), обособен със Заповед № РД 48-45/08.06.2018 г. на министъра на земеделието, храните и горите.

         ІІ. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата – чл. 36б, във връзка с чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛОД и предложение с рег. номер 70-3176/17.07.2018 г. на МЗХГ от директора на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград.

 

            ІІІ. Срок за предоставяне стопанисването на дивеча – 15 години.

 

         ІV. Цена на документацията за участие в конкурса - конкурсната документация може да бъде получена в „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18, всеки работен ден в периода от 08.08.2018 г. до 07.09.2018 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 21.09.2018 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 часа. Документацията се получава срещу представяне на документ за заплатена цена в размер на 360 (триста и шестдесет) лева с включен ДДС по сметка на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, BIC: BUIBBGSS , IBAN: BG 63  BUIB 9888 1029 3282 00 BGN, - „СИБАНК” АД - Благоевград.

            V. Изисквания към кандидатите за участие в процедурата:

1. Кандидат за участие в конкурса може да бъде лице по чл. 34, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5 от ЗЛОД, което трябва да отговаря на следните изисквания:

         а) да не е обявено в несъстоятелност и да не е в производство по несъстоятелност;

         б) да не е в ликвидация;

         в) да няма просрочени задължения към държавата или общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен държавен орган;

         г) да не е лишено от право да упражнява търговска дейност;

         д) да не е осъдено за банкрут;

         е) да не е осъждано с влязла в сила присъда за престъпление против собствеността или престъпление против стопанството, освен ако е реабилитирано;

         ж) да има сключен трудов договор със специалист по ловно стопанство с висше лесовъдско образование с не по-малко от три години стаж в областта на ловното стопанство, назначен за стопанисване на дивеча;

         з) да има сключен трудов договор с най-малко един специалист по ловно стопанство, който има свидетелство за подборен отстрел, за всеки 2500 хектара ловна площ.

         2. В конкурса не може да участва физическо лице или едноличен търговец.

 

         VІ. Начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в ДУ, определен съгласно „Методика за определяне началния размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча”, утвърдена със Заповед № РД 49-9 от 27.01.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Определям начален размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, под който участниците не могат да слизат, в размер на 13 159,37 лв.  (тринадесет хиляди сто петдесет и девет лева и тридесет и седем стотинки) без ДДС.

VІІ. Конкурсът включва отдаване под наем на база за ловен туризъм: едноетажна жилищна сграда със застроена площ 45,07 кв. м, изградена в имот № 000748, находяща се в м. Попина лъка, землището на на с. Лиляново, общ. Сандански, Акт за държавна собственост № 1955/31.08.1984 г. Началната годишна наемна цена на сградата (база за ловен туризъм), под която участниците не могат да слизат, е в размер на 1320,00 лв. (хиляда триста и двадесет лева) без ДДС.

 

            VІІІ. Критерии за оценка на предложенията

Комплексната оценка (К) на предложения от кандидата размер на годишна вноска за стопанисване на дивеча и направените от кандидата инвестиции до 31.12.2007 год. да се определя по формулата:

                                               К = А + В + Ср + Сп + Д;

Където:

А – Точките, получени от кандидата за предложения от него размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка.

За всеки предложени 100 лв. над началния размер, кандидатът получава  по 1 точка. При предложен размер на годишната вноска за стопанисване на дивеча в участъка, равен на началния размер, кандидатът получава 0 точки. При посочен размер под началния (минималния) – предложението не се оценява, а кандидатът не се класира.

 

         В – Точките, получени от кандидата за предложената от него годишна наемна цена на базата за ловен туризъм – частна държавна собственост.

При предложен размер на годишната наемна цена на базата за ловен туризъм, равен на началния размер, кандидатът получава 0 точки. За всеки предложени 100 лв. над началния размер, кандидатът получава  по 1 точка. При посочен размер под началния (минималния) – предложението не се оценява, а кандидатът не се класира.

 

Ср – Точките, получени от кандидата за направените от него инвестиции до 31.12.2007 г. по § 65, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение (ЗИД) на ЗЛОД (Обн. ДВ, бр. 91 от 2008 г.).

Точките се определят като за всеки 1000 лева инвестиции кандидатът получава по 1 точка.

Инвестициите, които се признават съгласно § 65, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби към ЗИД на ЗЛОД (Обн. ДВ, бр. 91 от 2008 г.) са:

- изграждане на  биотехнически съоръжения;

- разработване на фуражна база;

- закупуване на жив дивеч за разселване;

- изграждане на бази за интензивно стопанисване на дивеча;

- предоставяне на движими дълготрайни материални активи за ползване от ДГС;

- изграждане и основен ремонт на горски пътища;

- основен ремонт на ловна база, собственост на съответното ДГС;

Размерът на инвестициите да се доказва с надлежни финансово-счетоводни документи и с приложен към тях протокол, подписан от директора на съответното държавно горско стопанство. В случай, че кандидатът не представи някой от посочените документи (финансово-счетоводен документ или протокол), направените от него инвестиции няма да бъдат взети предвид от комисията при крайното класиране на предложенията.

 

Сп – Точките, получени от кандидата за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора.

         Броят на точките за предлаганите от кандидата инвестиции по години се определя, както следва:

 

Сп = (Сп1+ Сп2 + ........ + Сп5)х0,5 + (Сп6 + .......+Сп10)х0,3 + (Сп11 +..........+Сп15)х0,2

                                                                 1 000

 

където като Сп1 е годишна инвестиция през първата година, Сп2 е годишна инвестиция през втората година и т.н.

 

Стойностите на показателите А, В, Ср и Сп се изчисляват и участват във формулите без ДДС.

 

Д – Точките, получени от кандидата за предлагания от него среден годишен брой на планираните работни места за срока на действие на договора.

         Броят на точките за средния годишен брой на планираните работни места се определя, както следва:

Д = (Д1 + Д2 + ………+ Д15) х 10   ,

                                                               15

където Д1 е броя на планираните за откриване работни места през първата година, Д2 е броя на планираните работни места през втората година и т.н.

Не се присъждат точки за задължителните работни места, които се изискват по чл. 36а, ал. 1, т. 7 от ЗЛОД.

Когато в резултат на класирането двама или повече кандидати получат еднаква комплексна оценка, комисията да извърши класирането като класира на първо място кандидатът, получил повече точки за предлаганите от него инвестиции по години за срока на действие на договора - Сп.

 

ІХ. Срок за представяне на писмените предложения

1. Кандидатите за участие в конкурса да представят предложенията си от 08.08.2018 г. до 07.09.2018 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч., а при повторен конкурс - всеки работен ден в периода до 21.09.2018 г. включително, от 9.00 ч. до 16.30 ч. (чл. 36б, ал. 2 от ЗЛОД). Предложенията се представят в „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18.

         2. До изтичане на срока за подаване на предложенията, всеки кандидат в конкурса може да промени, допълни или оттегли предложението си.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ