1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


11/11/2017

 На основание заповед № РД–07-975/02.10.2017 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно ловно стопанство Осогово”.

 Предмет на търга е поземлен имот /ПИ/ в горска територия – частна държавна собственост, представляващ:  Поземлен имот с  №099016 в землището на с. Ново село с ЕКАТТЕ 52194, община Кюстендил, област Кюстендил, с площ 3,243 дка., ведно с изградените в него едноетажна сграда, стопанска постройка с инв. №24, масивна конструкция, построена през 1958г., с площ 205,25 кв.м., и съоръжения рибарници, с инв. №25, масивна конструкция, построени през 1958г., с обща площ от 153,52 м2.

Начална тръжна месечна цена е в размер на 280,33 /двеста и осемдесет лева и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС,  определена съгласно заповед № РД 49-217/14.09.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите. Депозитът за участие в търга е в размер на 50 (петдесет) лева, вносим в касата на ТП „ДЛС Осогово” или по банкова сметка в „Централна кооперативна банка” АД: IBAN: BG79 CECB 9790 10E0 1829 00,  BIC: CECBBGSF, в срок до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга.

Място за закупуване на тръжната документация: в деловодството на ТП „ДЛС Осогово”, с адрес: гр. Кюстендил, община Кюстендил, обл. Кюстендил, ул. ”Спартак” № 52 „б“, при цена, в размер на 20 (двадесет) лева.

Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДЛС Осогово” всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждане на търга, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДЛС Осогово”.

Търгът ще се проведе на 13.12.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДЛС Осогово”, с адрес : гр. Кюстендил, община Кюстендил, обл. Кюстендил, ул. ”Спартак” № 52 „б“.

В случай, че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 29.12.2017г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДЛС Осогово”. Закупуване на тръжни документи, оглед на имота, внасяне на депозит и депозиране на заявление за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 09:00 часа до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.