1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


10/11/2017

 На основание заповед № РД 07-1017/11.10.2017 г. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, при условията на чл. 43а от Закона за горите на поземлени имоти в горски територии – държавна собственост, предоставени за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, находящи се в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”.

      Предмет на търга са поземлени имоти /ПИ/ в горски територии – частна държавна собственост, представляващи:  ПИ № 024004 в землището на с. Кукурахцево, с ЕКАТТЕ 40508, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Поляната”, с площ 24,902 дка; ПИ с № 024012 в землището на с. Кукурахцево, с ЕКАТТЕ 40508, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Поляната”, с площ 189,873 дка; ПИ № 024009 в землището на с. Кукурахцево, с ЕКАТТЕ 40508, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Поляната”, с площ 194,146 дка; ПИ № 000636, в землището на с. Гега, с ЕКАТТЕ 14581, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Горницата”, с площ 12,274 дка; ПИ № 000796 в землището на с. Гега, с ЕКАТТЕ 14581, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Горницата”, с площ 4,289 дка; ПИ № 000814 в землището на с. Гега, с ЕКАТТЕ 14581, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Горницата”, с площ 7,576 дка; ПИ № 000841 в землището на с. Гега, с ЕКАТТЕ 14581, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Горницата”, с площ 45,287 дка; ПИ № 000849 в землището на с. Гега, с ЕКАТТЕ 14581, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Горницата”, с площ 3,225 дка; ПИ № 000853 в землището на с. Гега, с ЕКАТТЕ 14581, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Горницата”, с площ 2,609 дка; ПИ № 000680 в землището на с. Гега, с ЕКАТТЕ 14581, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Горницата”, с площ 64,369 дка; ПИ № 000607 в землището на с. Гега, с ЕКАТТЕ 14581, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Горницата”, с площ 156,174 дка; ПИ № 000343 в землището на с. Долна Рибница, с ЕКАТТЕ 22246, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Бачиите”, с площ 37,999 дка; ПИ № 000344 в землището на с. Долна Рибница, с ЕКАТТЕ 22246, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Бачиите”, с площ 73,166 дка; ПИ № 082079 в землището на с. Яково, с ЕКАТТЕ 87312, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Мартини”, с площ 4,333 дка; ПИ № 082078 в землището на с. Яково, с ЕКАТТЕ 87312, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Мартини”, с площ 7,003 дка; ПИ № 096126 в землището на с. Яково, с ЕКАТТЕ 87312, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Мартини”, с площ 146,501 дка; ПИ № 096127 в землището на с. Яково, с ЕКАТТЕ 87312, общ. Петрич, обл. Благоевград, местност „Мартини”, с площ 13,698 дка.

Имотите се отдават под наем за косене и пашуване на пасищни селскостопански животни.

Началните годишни наемни цени, под които участниците в търга не могат да оферират, са определени съгласно заповед № РД 49-52/21.03.2017 г. на министъра на земеделието и храните, в размер на:

За ПИ № 024004, с ЕКАТТЕ 40508 - в размер на 446,00 (четиристотин четиридесет и шест) лева без ДДС; За ПИ с № 024012, с ЕКАТТЕ 40508 - в размер на 3 333,00 (три хиляди триста тридесет и три) лева без ДДС; За ПИ № 024009, с ЕКАТТЕ 40508 - в размер на 3 385,00 (три хиляди триста осемдесет и пет) лева без ДДС; За ПИ № 000636, с ЕКАТТЕ 14581 - в размер на 225,00 (двеста двадесет и пет) лева без ДДС; За ПИ № 000796, с ЕКАТТЕ 14581 - в размер на 85,00 (осемдесет и пет) лева без ДДС; За ПИ № 000814, с ЕКАТТЕ 14581 - в размер на 143,00 (сто четиридесет и три) лева без ДДС; За ПИ № 000841, с ЕКАТТЕ 14581 - в размер на 803,00 (осемстотин и три) лева без ДДС; За ПИ № 000849, с ЕКАТТЕ 14581 - в размер на 66,00 (шестдесет и шест) лева без ДДС; За ПИ № 000853, с ЕКАТТЕ 14581 - в размер на 66,00 (шестдесет и шест) лева без ДДС; За ПИ № 000680, с ЕКАТТЕ 14581 - в размер на 1 136,00 (хиляда сто тридесет и шест) лева без ДДС; За ПИ № 000607, с ЕКАТТЕ 14581 - в размер на 2 743,00 (две хиляди седемстотин четиридесет и три) лева без ДДС; За ПИ № 000343, с ЕКАТТЕ 22246 - в размер на 580,00 (петстотин и осемдесет) лева без ДДС; За ПИ № 000344, с ЕКАТТЕ 22246 - в размер на 742,00 (седемстотин четиридесет и два) лева без ДДС; За ПИ № 082079, с ЕКАТТЕ 87312 - в размер на 75,00 (седемдесет и пет) лева без ДДС; За ПИ № 082078, с ЕКАТТЕ 87312 - в размер на 115,00 (сто и петнадесет) лева без ДДС; За ПИ № 096126, с ЕКАТТЕ 87312 - в размер на 2 208,00 (две хиляди двеста и осем) лева без ДДС; За ПИ № 096127, с ЕКАТТЕ 87312 - в размер на 215,00 (двеста и петнадесет) лева без ДДС.

Място за закупуване на тръжна документация: в деловодството на ТП „ДГС Първомай”, с адрес: с. Първомай, община Петрич, обл. Благоевград, ул. „Младост” № 4, при цена, в размер на 20,00 (двадесет) лева. Заявление за участие в търга, заедно с необходимите документи, се депозират в деловодството на ТП „ДГС Първомай” всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подават лично или чрез упълномощен представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

Търгът ще се проведе на 12.12.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Първомай”. В случай, че на първоначално обявения търг не се яви кандидат, както и когато никой от явилите се кандидати не бъде допуснат до участие, се насрочва повторен търг на 28.12.2017 г. от 10:00 часа в административната сграда на ТП „ДГС Първомай”. Оглед на имотите, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на предложения за участие в повторния търг се извършват от 8:30 часа до 16:00 часа всеки работен ден в срок до деня, предхождащ провеждането на повторния търг.