1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


06/10/2017

      На основание Заповед № РД 49-249/02.10.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие”, гр. Благоевград, находящ се в обхвата на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Гоце Делчев” („ДГС Гоце Делчев”).

     Предмет на търга: Урегулиран поземлен имот XI /единадесет/, план. № 170, кв. 32, по плана на с. Лъжница, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград, с площ от 480,00 кв.м., с предназначение: дворно място, ведно с построената в имота едноетажна масивна сграда, с площ 49,00 кв.м., с предназначение: горски пункт, построена 1970 г., съгласно Акт за ЧДС № 3001/12.08.2014 година.

     Началната тръжна цена е в размер на 21 090,00 (двадесет и една хиляди и деветдесет) лева без ДДС, определена съгласно оценителски доклад, изготвен от независими оценители: Гергана Иванчева и Десислава Петрова, със сертификати за оценителска правоспособност рег. №№ 100100570/14.12.2009 г. и 100100569/14.12.2009 г., издадени от Камара на независимите оценители в България. Депозитът за участие в търга в е размер на 300,00 (триста) лева, който следва да се внесе по банков път по сметка на ЦУ на ЮЗДП: Юробанк България АД, BIC: BPBIBGSF, IBAN: BG14BPBI79221020059701, в срок до 16.30 часа до деня, предхождащ провеждането на търга. Цената за закупуване на тръжната документация е в размер на 100,00  (сто) лева, невъзстановима, която следва да се внесе по банков път по посочената банкова сметка. Получаването на документацията се извършва всеки работен ден от 9.00 ч. до 16.30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, след представяне на документ за закупуването й.

       Заявление за участие в търга се депозира в деловодството на ЦУ на ЮЗДП на адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18, всеки работен ден от 09.00 часа до 16.30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търга, като се подава лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

       Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден от 09.00 часа до 16.30 часа в срок до деня, предхождащ провеждането на търгa, след представяне на документ за закупена тръжна документация, в присъствието на представител на ТП „ДГС Гоце Делчев”.

       Търгът ще се проведе на 14.11.2017 г. от 10.30 часа в административната сграда на ЦУ на ЮЗДП, с адрес: гр. Благоевград, ул. „Зора” № 18.

       При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване се насрочва повторен търг, който ще се проведе на същото място както първоначалния търг, на  04.12.2017 г. от 10.30 часа.

        Оглед на имота, закупуване на документи, внасяне на депозит и депозиране на заявление за участие в повторния търг се извършват от 09.00 часа до 16.30 часа всеки работен ден, в срок до деня предхождащ провеждането на повторния търг.

        Право на участие в търга имат физически и юридически лица.