1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

НАЧАЛОНовиниОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ


14/07/2017

 ОБЯВЛЕНИЕ 

 На основание заповед № РД-07-489/18.05.2017 год. на директора на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, одобрена от министъра на земеделието, храните и горите се обявява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 5 (пет) години на недвижим имот – частна държавна собственост, предоставен за управление на „Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград, в района на дейност на ТП „Държавно горско стопанство Първомай”, представляващ: едноетажна сграда, склад за фуражи, паянтова конструкция, построена 1989 г., с площ 448 кв.м., находяща се в поземлен имот № 001050, в землището на с. Първомай, с ЕКАТТЕ 59077, община Петрич.

       Началната месечна наемна цена е в размер на 344,00 (триста четиридесет и четири) лева без ДДС.

       Закупуване на тръжна документация и подаване на заявление за участие в търга се извършва в деловодството на ТП „ДГС Първомай”, с адрес: с. Първомай, община Петрич, обл. Благоевград, ул. „Младост” № 4, всеки работен ден от 09:00 до  17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на търга или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

        Търгът ще се проведе на 17.08.2017 г. от 10:00 часа в административна сграда на ТП „ДГС Първомай”. Повторен търг ще се проведе на 04.09.2017 г. от 10:00 часа в сградата на мястото, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни документи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 9.00 до 17:00 часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.